Sessió plenària ordinària Dijous 25 de febrer de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
0 Inici
  00:00:15 1 Intervenció
0.0 Declaració Institucional, Manifest 8 de març, Dia Internacional de les Dones
  00:12:21 2 Intervencions
0.00 Declaració Institucional de la Diputació de Barcelona sobre la situació de les escoles de Música, Teatre i Art de la demarcació de Barcelona davant el tercer tancament degut a la pandèmia
  00:20:34 4 Intervencions
0.000 Declaració Institucional sobre l'Institut del Teatre
  00:24:34 2 Intervencions
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:27:18 Sense intervencions
1.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 28 de gener de 2021.
  00:27:24 2 Intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació parcial de la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona , en el sentit de crear un lloc de treball de directora/a de Programes de Coordinació d'Informes Tècnics d'Expedients Judicials i de directora/a de Programa de Coordinació de tancament d'expedients de Cooperació al Desenvolupament
  00:27:47 2 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa la rectificació de l'error aritmètic detectat a les taules retributives annexades al dictamen d'increment de les retribucions del personal funcionari, laboral, eventual i directiu professional de la Diputació de Barcelona, així com del personal laboral propi dels organismes autònoms que depenen de la corporació i del personal propi de la Xarxa Audiovisual Local, SL vigents a 31 de desembre de 2020, amb efectes de l'1 de gener de 2021, aprovades per Ple en la sessió ordinària celebrada el dia 28 de gener de 2021 i referit al complement de productivitat anual (Exp. núm. 2021/0000588).
  00:28:37 2 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 3/2021 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2021 (Exp. núm. 2021/0001984).
  00:29:21 8 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 2/2021 al Pressupost de l'Institut del Teatre per a l'exercici 2021 (Exp. núm. 2021/0002681).
  00:35:28 2 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa restar assabentat dels Pressupostos per a 2021, del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i del Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona-C. Ernest Lluch, adscrits al sector públic de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2020/0010907).
  00:35:52 2 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2020 (Exp. núm. 2021/0001611).
  00:36:21 10 Intervencions
1.8 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l'Informe sobre l'avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat, corresponent a l'exercici 2020, i de l'Informe sobre les objeccions i omissions de fiscalització realitzades per la Intervenció General durant l'exercici 2020 a les diverses entitats que formen part del sector públic de la Diputació de Barcelona, de control intern de la Intervenció General, relatius a l'exercici 2020 (Exp. núm. 2021/0002842).
  00:52:46 2 Intervencions
1.9 Dictamen pel qual es proposa acceptar la delegació acordada pel Ple del Consell Comarcal del Berguedà, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic municipals.
  00:53:21 Sense intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament del Brull, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:53:21 Sense intervencions
1.11 Dictamen pel qual es proposa acceptar la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Campins, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:53:21 Sense intervencions
1.12 Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Canyelles, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:53:21 Sense intervencions
1.13 Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament dels Hostalets de Pierola, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:53:21 Sense intervencions
1.14 Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament d'Olivella, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:53:21 Sense intervencions
1.15 Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament d'Olost, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:53:21 Sense intervencions
1.16 Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, de la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:53:21 Sense intervencions
1.17 Dictamen pel qual es proposa acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:53:21 Sense intervencions
1.18 Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Torelló, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:53:21 Sense intervencions
1.19 Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:53:21 Sense intervencions
1.20 Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Santa Eugènia de Berga, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:53:21 Sense intervencions
1.21 Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Seva, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:53:21 Sense intervencions
1.22 Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Taradell, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:53:21 Sense intervencions
1.23 Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Tavertet, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:53:21 2 Intervencions
1.24 Dictamen pel qual es proposa l'aprovació de la declaració institucional d'adhesió a l'Estratègia local per a l'adaptació al canvi climàtic del LIFE LINOMICS (Exp. núm. 2021/1929).
  00:55:00 4 Intervencions
1.25 Dictamen pel qual es proposa l'aprovació de l'adhesió de la Diputació de Barcelona a l'Aliança País Pobresa Infantil Zero i formalitzar el corresponent acord d'adhesió (Exp. núm. 2021/1932).
  00:57:59 2 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  00:58:25 Sense intervencions
2.1 Moció que presenta el Grup Polític Partit Popular, sobre el respecte a la convivència i a l'estat de dret.
  00:58:29 18 Intervencions
2.2 Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadania, instant a la Diputació que impulsi l'elaboració d'ordenances locals per a regular la circulació dels patinets elèctrics.
  01:23:24 18 Intervencions
2.3 Moció que presenta el Grup Polític En Comú Guanyem, de suport al Dia de la Dona del 8 de març de 2021. RETIRADA
  01:41:15 Sense intervencions
2.4 Moció que presenta el Grup Polític Junts per Catalunya, sobre la situació de les escoles de música, teatre i art de la demarcació de Barcelona davant el tercer tancament degut a la pandèmia. RETIRADA
  01:41:15 Sense intervencions
2.5 Moció que presenta el Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, en suport a la llibertat d'expressió i a la llibertat de Pablo Hasél. RETIRADA
  01:41:15 1 Intervenció
2.6 Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (sessions 14 i 28 de gener de 2021).
  01:41:21 2 Intervencions
2.7 Precs
  01:41:49 2 Intervencions
2.8 Preguntes
  01:41:59 2 Intervencions