Sessió plenària ordinària Dijous 28 de gener de 2021

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
0 Inici
  00:00:10 5 Intervencions
0.0 Declaració Institucional sobre el desplegament de la carrera professional.
  00:09:49 2 Intervencions
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:15:59 Sense intervencions
1.1 Aprovació de les actes de la sessió ordinària de data 17 de desembre de 2020 i de la sessió extraordinària de data 7 de gener de 2021.
  00:16:05 2 Intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa donar compte dels expedients de contractació tramitats pel Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona, per la via d'emergència, el dia 11 de desembre de 2020, atesa la declaració de l'estat d'alarma aprovada pel Govern d'Espanya per mitjà del Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2, i la seva pròrroga, regulada pel Reial decret 956/2020, de 3 de novembre (Exp. núm. 2021/0000125).
  00:16:28 2 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa incrementar les retribucions del personal funcionari, laboral, eventual i directiu professional de la Diputació de Barcelona, així com del personal laboral propi dels organismes autònoms que depenen de la corporació i del personal propi de la Xarxa Audiovisual Local, SL vigents a 31 de desembre de 2020, amb efectes de l'1 de gener de 2021 (Exp. núm. 2021/0000588).
  00:17:13 2 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret número 13285, de data 26 de desembre de 2020, pel qual es ratifica l'Acord aprovat el 18 de desembre de 2020, per la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, mitjançant el qual es prorroga fins el 9 de maig de 2021 la vigència del Protocol pel qual s'estableixen criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció per a la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19, aprovat per Acord del Ple de la Diputació de Barcelona de 28 de maig de 2020, i es modifiquen els seus apartats cinquè i sisè
  00:17:57 2 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa ratificar l'acord aprovat per la Mesa General de Negociació de matèries comunes, en data 1 de desembre de 2020, entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i UGT, mitjançant el qual es regula un complement de productivitat extraordinari amb motiu de la crisi sanitària provocada per la COVID-19 (Exp. núm. 2021/0000821).
  00:19:10 6 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Pla Anual de Control Financer 2021 (Exp. núm. 2021/645).
  00:21:15 2 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa l'aprovació de l'actualització de l'encomanda de gestió i del Conveni-Tipus sobre l'assumpció de les funcions d'assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2021/199).
  00:21:38 2 Intervencions
1.8 Donar compte del Decret 12933, de data 15 de desembre de 2020, que resol declarar l'emergència per poder fer front a les actuacions necessàries per pal·liar els danys ocasionats al Pont de Sant Llorenç a la carretera 1415a PK 17+711, sobre la riera de Les Arenes a Terrassa (Exp. núm. 2019/18793).
  00:22:06 2 Intervencions
2.1 Moció que presenten els Grups Tot per Terrassa, En Comú Guanyem i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, per a la regulació del mercat energètic.
  00:22:43 3 Intervencions
2.2 Moció que presenta el Grup Ciutadans - Partido de la Ciudadania, per a reduir l'increment desproporcionat de la factura elèctrica.
  00:27:50 35 Intervencions
2.3 Moció que presenta el Grup Tot per Terrassa, per a demanar que les Perruqueries i els Centres d'Estètica passin del 21% al 10% de l'IVA.
  01:25:57 20 Intervencions
2.4 Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (sessió 17 de desembre de 2020).
  01:51:21 2 Intervencions
2.5 Precs
  01:51:46 6 Intervencions
2.6 Preguntes
  01:59:26 6 Intervencions