Sessió plenària ordinària Dijous 17 de desembre de 2020

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
0 Inici
  00:00:00 2 Intervencions
0.0 Declaració Institucional amb motiu de l'adhesió de la Diputació de Barcelona a la Xarxa d'entitats locals per al desenvolupament dels ODS de l'Agenda 2030 de la FEMP.
  00:17:36 2 Intervencions
1.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 26 de novembre de 2020.
  00:22:37 1 Intervenció
1.2 Dictamen pel qual es proposa aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, en desenvolupament del Protocol general del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 (Exp. núm. 2020/0017952).
  00:22:43 8 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa modificar el Programa general d'inversions de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2020/0001571).
  00:28:13 4 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa aprovar l'adhesió de la Diputació de Barcelona a la Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030 (Exp. núm. 2020/0017506).
  00:31:06 2 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de l'acord de fixació del tipus d'interès a subvencionar, el tipus d'actualització i la subvenció màxima per municipi per al Programa de Crèdit Local durant l'any 2021, aprovat per la Junta de Govern de data 26 de novembre de 2020 (Exp. núm. 2020/16574).
  00:31:51 2 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat dels informes de control financer del sector públic de la Diputació de Barcelona, les seves entitats participades i altres perceptores de finançament, així com dels informes de control financer de subvencions, de l'informe de control permanent de l'activitat economicoadministrativa de la Diputació i del seu sector públic, i els informes tècnics d'avaluació i de seguiment del funcionament del registre de factures i d'avaluació de la morositat, realitzats durant l'any 2020 (Exp. núm. 2020/18073).
  00:32:24 2 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació puntual de l'Annex 5è de les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona, on s'estableix el model de control adoptat a la Diputació de Barcelona i el seu sector públic (Exp. núm. 2020/16990).
  00:33:04 2 Intervencions
1.8 Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Castelldefels, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:33:34 1 Intervenció
1.9 Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Folgueroles, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:33:36 Sense intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Gavà, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:33:36 Sense intervencions
1.11 Dictamen pel qual es proposa acceptar la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:33:36 Sense intervencions
1.12 Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de la revocació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Martorelles, a favor de la Diputació de Barcelona, de la Taxa reguladora de la prestació de serveis sanitaris i la Taxa servei prevenció i extinció d'incendis i de protecció general de persones i béns, i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:33:36 Sense intervencions
1.13 Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de les Masies de Roda, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions d'inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:33:36 Sense intervencions
1.14 Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament d'Òrrius, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:33:36 Sense intervencions
1.15 Dictamen pel qual es proposa manifestar la conformitat amb l'especificació de l'abast d'anteriors delegacions acordades pel Ple de l'Ajuntament de Polinyà, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats ingressos de dret públic municipals.
  00:33:36 Sense intervencions
1.16 Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació, la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Rupit i Pruit, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:33:36 Sense intervencions
1.17 Dictamen pel qual es proposa acceptar l'ampliació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Santa Maria de Besora, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:33:36 Sense intervencions
1.18 Dictamen pel qual es proposa aprovar una cinquena addenda al conveni de cessió d'ús de l'immoble Museu Romàntic Can Papiol, de cessió en dipòsit de la col·lecció d'obra artística del Museu i transferència de funcions i mitjans a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, formalitzat en data 17 de desembre de 2002 (Exp. núm. 2020/3219).
  00:35:24 6 Intervencions
1.19 Dictamen pel qual es proposa aprovar la pròrroga del conveni formalitzat entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Roda de Ter i la Fundació Miquel Martí i Pol, en relació amb el compromís sobre la constitució del dret real d'usdefruit del llegat del poeta Miquel Martí i Pol per part de la Diputació de Barcelona en favor de la Fundació Miquel Martí i Pol, la determinació de les aportacions econòmiques de la Diputació de Barcelona, i el compromís de dissenyar les línies d'actuació i de col·laboració futura entre ambdues institucions en ordre a la viabilitat de funcionament i desenvolupament futurs de la Fundació, formalitzat en data 7 d'octubre de 2016 (Exp. núm. 2016/6842).
  00:38:55 2 Intervencions
1.20 Dictamen pel qual es proposa aprovar la convocatòria, que incorpora les bases específiques, per a l'atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva, destinades a finançar les obres i/o actuacions de reforma, millora i manteniment d'equipaments culturals locals. (Exp. núm. 2020/17827).
  00:39:47 4 Intervencions
1.21 Dictamen pel qual es proposa aprovar el Reconeixement de Crèdit a favor de Congelats Gabarró, SL per un import de 1.328,77 ? (Exp. 2020/10988).
  00:42:03 2 Intervencions
2.1 Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (sessions 12 i 26 de novembre de 2020).
  00:42:32 2 Intervencions
2.2 Precs
  00:43:03 16 Intervencions
2.3 Preguntes
  01:06:47 6 Intervencions