Sessió plenària ordinària Dijous 26 de novembre de 2020

Durada: 03:31:24
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
0 Inici
  00:05:55 4 Intervencions
0.0 Declaració Institucional. Dia Universal de la Infància 2020
  00:15:12 4 Intervencions
0.00 Declaració Institucional. Dia Mundial de la Sida 2020
  00:19:36 4 Intervencions
0.000 Declaració Institucional. Dia Internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones
  00:22:49 4 Intervencions
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:31:31 Sense intervencions
1.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 29 d'octubre de 2020.
  00:31:31 2 Intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa aprovar la inclusió en el Catàleg de la Xarxa de Governs Locals de l'any 2020 del nou recurs "Pla de reactivació de l'ocupació" i autoritzar la despesa de 12.000.000 ? que s'hi destinarà (Exp. núm. 2019/0015078).
  00:31:52 12 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment el Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici de 2021, integrat pels estats de despeses i d'ingressos i les bases d'execució, que s'aplicaran al pressupost de la pròpia Corporació i als seus organismes autònoms, així com les plantilles i les relacions de llocs de treball de la Diputació, dels seus organismes autònoms i de la societat mercantil XAL, i les taules retributives consolidades a partir de les resolucions i acords vigents a la Diputació de Barcelona, així com restar assabentat dels Pressupostos, per a 2021, dels Consorcis adscrits al sector públic de la Diputació de Barcelona que els han aprovat (Exp. núm. 2020/0010907).
  00:45:23 22 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de 2021. (Exp. núm. 2020/0016916).
  01:57:58 9 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l'informe de l'estat d'execució dels Pressupostos de la corporació i els seus organismes autònoms i de l'informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera de les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona referits al tercer trimestre de 2020 (Exp. núm. 2020/8064).
  02:04:18 4 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa aprovar les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona, on s'estableix el model de control adoptat a la Diputació de Barcelona i al seu sector públic (Exp. núm. 2020/16990).
  02:06:35 2 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Bellprat, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de la Taxa pel servei de cementiri municipal i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  02:07:08 Sense intervencions
1.8 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Cervelló, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  02:07:08 Sense intervencions
1.9 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Agustí de Lluçanès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, revocació, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  02:07:08 Sense intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Vilanova de Sau, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  02:07:08 2 Intervencions
1.11 Dictamen pel qual es proposa ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc del Foix i del seu canvi d'adscripció del sector públic de l'Ajuntament de Castellet i la Gornal al de la Diputació de Barcelona, aprovada per l'Assemblea general en sessió celebrada el 21 de juliol de 2020 (Exp. núm. 2020/15750).
  02:08:02 2 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  02:08:36 Sense intervencions
2.1 Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadania, de reconeixement al personal del Servei d'Atenció domiciliaria municipal per part de la Diputació de Barcelona.
  02:08:43 24 Intervencions
2.2 Moció que presenta el Grup Polític En Comú Guanyem, de suport al poble sahrauí davant l'escalada militar al Sàhara Occidental.
  02:33:11 20 Intervencions
2.3 Moció que presenta el Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, en defensa de la Unitat de la llengua catalana.
  03:00:59 16 Intervencions
2.4 Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (sessions 8 i 29 d'octubre de 2020).
  03:17:58 5 Intervencions
2.5 Precs
  03:19:19 3 Intervencions
2.6 Preguntes
  03:21:05 15 Intervencions