Sessió plenària ordinària Dijous 29 d'octubre de 2020

Durada: 01:39:34
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 3 Intervencions
0.0 Declaració Institucional d'adhesió de la Diputació de Barcelona a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana.
  00:13:17 4 Intervencions
0.00 Declaració Institucional de recolzament als titulars de les activitats de bar i restauració de la província de Barcelona, davant les mesures adoptades pel Govern de la Generalitat i de creació d'ajuts econòmics pels sectors afectats pel tancament dels seus negocis.
  00:26:12 4 Intervencions
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:29:02 Sense intervencions
1.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 17 de setembre de 2020.
  00:29:03 2 Intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment el Reglament del Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i la derogació del Reglament actualment vigent, i sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública (Exp. núm. 2020/0014525).
  00:29:24 4 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci Institut de Ciències Polítiques i Socials, aprovada pel Consell de Govern de l'ens en sessió de 16 de juliol de 2020 (Exp. núm. 2020/0015099).
  00:31:59 2 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona, amb efecte del 16 novembre de 2020 (Exp. núm. 2020/00015265).
  00:32:30 2 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de la Relació de llocs de treball de l'Organisme de Gestió Tributària, en el sentit que el lloc de treball de la Direcció de Serveis de Recursos Humans, amb el retributiu A.30.A103, passa a Sotsdirecció de Recursos Humans, amb el retributiu A.30.A104, amb efectes de l'1 de novembre de 2020 (Exp. núm. 2020/15571).
  00:33:23 2 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 21/2020 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2020 (Exp. núm. 2020/0015372).
  00:33:57 4 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa aprovar, provisionalment, la modificació de les ordenances fiscals i de les taxes de la Diputació de Barcelona que regiran a partir de l'exercici 2021, així com exposar la modificació provisional a informació pública, pel termini de 30 dies, als efectes de presentació d'al·legacions i considerar definitivament aprovats els acords provisionals adoptats si un cop finalitzat el període d'exposició pública no s'hi haguessin presentat reclamacions (Exp. núm. 2020/0000058).
  00:35:36 4 Intervencions
1.8 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, revocació, modificació, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:38:40 1 Intervenció
1.9 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic municipals.
  00:38:42 Sense intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
  00:38:42 Sense intervencions
1.11 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Llinars del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, modificació, revocació, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:38:42 Sense intervencions
1.12 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament del Masnou, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:38:42 Sense intervencions
1.13 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:38:42 Sense intervencions
1.14 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació del Preu públic per la prestació del servei d'atenció domiciliària.
  00:38:42 Sense intervencions
1.15 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:38:42 3 Intervencions
1.16 Dictamen pel qual es proposa aprovar la Declaració de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat per una recuperació verda i socialment justa (Exp. núm. 2020/0014162).
  00:40:52 8 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  00:43:34 1 Intervenció
2.1 Moció que presenten els Grups Polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal i Junts per Catalunya, de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem en relació amb la inhabilitació del President de la Generalitat de Catalunya i als membres de la Mesa del Parlament.
  00:43:48 29 Intervencions
2.2 Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (sessió 17 de setembre de 2020).
  01:11:13 3 Intervencions
2.3 Precs
  01:11:48 2 Intervencions
2.4 Preguntes
  01:12:34 38 Intervencions