Sessió plenària ordinària Dijous 17 de setembre de 2020

Durada: 01:13:36
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:04:38 Sense intervencions
0 Inici
  00:04:38 5 Intervencions
1.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 30 de juliol de 2020.
  00:11:29 1 Intervenció
1.2 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la composició del Grup polític En Comú Guanyem i ratificar la composició de la resta de Grups i de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2019/13332).
  00:12:12 2 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la composició de les Comissions Informatives i de Seguiment de Cultura, Educació i Atenció a les Persones i d'Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica, així com de l'actualització de les altres Comissions (Exp. núm. 2019/13853).
  00:12:40 2 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa donar compte al Ple de l'aprovació per la Junta de Govern, en la sessió ordinària de data 30 de juliol de 2020, del Pla d'actuació de mandat 2020-2023 de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2020/0011825).
  00:13:03 12 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa donar compte al Ple dels expedients de contractació que s'han tramitat pel Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona, per la via d'emergència, durant el període comprès entre el 27 i el 28 de juliol de 2020 i que tenen a veure amb la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, de conformitat amb el que preveu l'article 120 de la LCSP i el Decret llei català 26/2020,de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa (Exp. núm. 2020/0007575).
  00:43:14 2 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona, amb efectes del 16 d'octubre de 2020 (Exp. núm. 2020/13413).
  00:43:50 5 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment la modificació de la plantilla de l'Organisme Autònom Institut del Teatre i actualitzar la seva Relació de Llocs de Treball (Exp. núm. 2020/13471).
  00:44:36 2 Intervencions
1.8 Dictamen pel qual es proposa donar compte al Ple de diversos expedients de contractació que s'han tramitat per la Subdirecció de Logística de la Diputació de Barcelona, per la via d'emergència, i que tenen a veure a amb la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 de conformitat amb el que preveu l'article 120 de la LCSP y el Decret llei català 26/2020,de 23 de juny, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i administrativa (Exp. núm. 2020/0013428).
  00:45:06 2 Intervencions
1.9 Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment la modificació de crèdit 18/2020 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2020 (Exp. núm. 2020/0012929).
  00:45:40 4 Intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa ratificar el Conveni de col·laboració a signar entre la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, per al finançament de l'ampliació i renovació dels espais firals de la Fira Internacional de Barcelona, aprovat per la Junta General de Fira 2000 S.A., en sessió extraordinària i universal de 28 de novembre de 2019, i aprovació d'Addenda a l'esmentat conveni (Exp. núm. 2019/0017664).
  00:47:15 4 Intervencions
1.11 Dictamen pel qual es proposa aprovar el Compte General de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2019, així com remetre'l a la Sindicatura de Comptes, de conformitat amb la seva legislació específica (Exp. núm. 2020/0008297).
  00:49:17 4 Intervencions
1.12 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l'informe de l'estat d'execució dels pressupostos de la corporació i els seus organismes autònoms i de l'informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera de les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona referits al segon trimestre de 2020 (Exp. núm. 2020/0008064).
  00:55:55 4 Intervencions
1.13 Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment la normativa reguladora per a l'obtenció del carnet d'usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i l'ús dels serveis bibliotecaris vinculats (Exp. núm. 2020/0011210).
  00:57:31 2 Intervencions
2.1 Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (sessions 9 i 30 de juliol de 2020).
  00:58:06 2 Intervencions
2.2 Precs
  00:58:34 4 Intervencions
2.3 Preguntes
  01:04:27 8 Intervencions