Sessió plenària ordinària Dijous 30 de juliol de 2020

Durada: 01:32:57
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos



Inicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
0 Inici
  00:00:03 3 Intervencions
0.0 Presa de possessió del càrrec de diputada provincial de la Il·lma. Sra. Aïda Llauradó Álvarez, de la coalició electoral En Comú Guanyem, per la Junta Electoral de Zona de Barcelona, en substitució de la Il·lma. Sra. Gemma Tarafa Orpinell.
  00:06:30 2 Intervencions
0.00 Declaració Institucional de la Diputació de Barcelona en defensa de la flexibilització de la regla de la despesa i d'una major autonomia en la disposició del superàvit pressupostari per part de les entitats locals per abordar la crisi generada per la COVID-19.
  00:08:46 4 Intervencions
0.000 Declaració institucional, refermant el compromís amb una societat lliure de desigualtats i discriminacions.
  00:10:10 4 Intervencions
1.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 25 de juny de 2020.
  00:11:31 Sense intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa modificar parcialment la plantilla del personal directiu professional, aprovada pel Ple en sessió extraordinària de data 11 de juliol de 2019, en el sentit de crear un nou lloc de treball de personal directiu professional, anomenat "coordinador/a d'Estratègia Corporativa i Concertació Local", així com aprovar els requisits, titulació, funció i règim retributiu del mateix, de conformitat amb el que disposa l'article 32 bis de la Llei 7/85, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el Títol VIII del vigent Reglament Orgànic d'aquesta Corporació (Exp. núm. 2020/11885).
  00:11:49 2 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa aprovar el Programa general d'inversions, en el marc del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, amb una despesa global de dos-cents seixanta milions d'euros
  00:12:54 20 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa donar compte dels expedients de contractació que s'han tramitat pel Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona per la via d'emergència, durant el període comprès entre el 3 de juny i el 6 de juliol de 2020, atesa la declaració de l'estat d'alarma aprovada pel Govern d'Espanya per mitjà del Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i pròrrogues successives i dels expedients tramitats posteriorment al 21 de juny de 2020, finalitzat l'estat d'alarma, a l'empara de l'establert a l'article 120 LCSP i atès l'informe justificatiu de la Directora de Serveis d'Edificació i Logística i del Subdirector de Logística, de 30 de juny de 2020 (Exp. 2020/0007575).
  00:42:25 2 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa l'aprovació de la modificació parcial de la relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona, amb efectes d'1 de setembre de 2020 (Exp. núm. 2020/0011786).
  00:43:14 4 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa donar compte dels expedients de contractació que s'han tramitat per la via d'emergència per la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, atesa la declaració de l'estat d'alarma aprovada pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i les seves successives pròrrogues, amb la finalitat de fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (Exp. núm. 2020/0008442).
  00:45:54 2 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 16/2020 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2020 (Exp. núm. 2020/00010963).
  00:47:12 2 Intervencions
1.8 Dictamen pel qual es proposa donar compte dels expedients de contractació que s'han tramitat per la Subdirecció de Logística de la Diputació de Barcelona, per la via d'emergència, durant el període comprès entre el 6 de juny i el 21 de juny de 2020, atesa la declaració de l'estat d'alarma aprovada pel Govern d'Espanya per mitjà del Reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i pròrrogues successives (Exp. núm. 2020/0010052).
  00:47:43 2 Intervencions
1.9 Dictamen pel qual es proposa aprovar provisionalment la modificació de la tarifa de taxes per serveis i activitats de l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes de l'Organisme Autònom Institut del Teatre, per incorporar-hi noves possibilitats de pagament fraccionat i d'acreditació documental dels requisits per beneficiar-se de l'exempció de taxes que es reconeix a les víctimes de violència de gènere, exposar al públic aquest acord pel termini de trenta dies hàbils als efectes de presentació d'al·legacions i reclamacions en el benentès que de no presentar-se'n, l'acord provisional esdevindrà definitiu sense ulterior tràmit. (Exp. núm. 2019/0009089).
  00:48:07 2 Intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa aprovar provisionalment la modificació de la tarifa de taxes per serveis i activitats de la Direcció del Palau Güell, annexa a l'Ordenança fiscal reguladora de les taxes dels centres gestors de la Diputació de Barcelona, per incorporar-hi un nou supòsit excepcional de tarifa reduïda, com a conseqüència dels efectes de la pandèmia de la COVID-19
  00:48:52 2 Intervencions
1.11 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació, la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals (Exp. 2020/8626).
  00:49:34 2 Intervencions
1.12 Dictamen pel qual es proposa ratificar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, aprovada inicialment per la Junta Virtual de l'ens en sessió de data 6 de maig de 2020 (Exp. núm. 2020/11579).
  00:50:00 2 Intervencions
1.13 Dictamen pel qual es proposa "Aprovar definitivament el Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona" (Exp. núm. 2015/2052).
  00:50:38 10 Intervencions
1.14 Donar compte del Decret que resol declarar l'emergència per poder fer front a les actuacions necessàries per pal·liar els desperfectes ocasionats per un esfondrament en el pk. 6+800 de la carretera BV-2002, al terme municipal de Sant Boi de Llobregat, el dia 22 de maig de 2020. (Exp. 2020/9204).
  01:02:32 2 Intervencions
1.15 Dictamen pel qual es proposa aprovar la transferència i correlativa assumpció per la societat Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, S.A, integrada en el sector públic de l'Ajuntament de Barcelona, de les activitats, personal, drets i béns vinculats a les activitats del Consorci Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona, el conveni regulador d'aquesta actuació i l'inici del procés de dissolució d'aquest Consorci (Exp. núm. 2020/11794).
  01:02:58 4 Intervencions
2.4 Adhesió al comunicat del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament davant els plans d'annexió del 30% de Cisjordània per part del govern israelià a partir de l'1 de juliol, en contra del que prescriu el dret internacional.
  01:04:30 12 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  01:14:25 Sense intervencions
2.1 Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (sessions 11 i 25 de juny de 2020).
  01:14:33 4 Intervencions
2.2 Precs
  01:19:15 4 Intervencions
2.3 Preguntes
  01:26:49 4 Intervencions