Sessió plenària ordinària Dijous 25 de juny de 2020

Durada: 00:52:56
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
0 Inici
  00:00:12 3 Intervencions
0.0 Declaració Institucional de la Diputació de Barcelona amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+
  00:07:06 2 Intervencions
0.00 Declaració Institucional de la Diputació de Barcelona amb motiu del Dia mundial de les persones refugiades
  00:12:00 2 Intervencions
1.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 28 de maig de 2020.
  00:20:02 2 Intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la pèrdua de la condició de diputada de la Sra. Gemma Tarafa Orpinell, de la coalició electoral "En Comú Guanyem" (ECG), com a conseqüència de la seva renúncia presentada en data 11 de juny de 2020, acceptar la renúncia anticipada del senyor Jordi Martí i Grau, primer suplent de la llista de la dita coalició electoral i sol·licitar a la Junta Electoral Central l'expedició de la credencial de la segona suplent de la llista, senyora Aïda Llauradó Álvarez, de conformitat i amb els efectes previstos a la Instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de juliol de 2003, sobre substitució de càrrecs representatius locals (Exp. núm. 2019/13332).
  00:20:25 4 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa donar compte dels expedients de contractació que s'han tramitat pel Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona per la via d'emergència durant el període comprès entre l'11 de maig i el 2 de juny de 2020, atesa la declaració de l'estat d'alarma, aprovada pel Govern d'Espanya per mitjà del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i pròrrogues successives (Exp. núm. 2020/0007575).
  00:23:24 2 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball i la modificació inicial de la plantilla de la Diputació de Barcelona, amb efectes d'1 de juliol de 2020, i sotmetre l'expedient relatiu a la modificació de la plantilla al tràmit d'exposició al públic (Exp. núm. 2020/0009598).
  00:24:30 2 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa donar compte dels expedients de contractació que es tramiten per la via d'emergència a la Diputació de Barcelona per la Direcció dels Serveis de Recursos Humans, atesa la declaració de l'estat d'alarma aprovada pel Govern d'Espanya per mitjà del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (Exp. núm. 2020/0008442).
  00:25:09 2 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pla econòmic i financer per als exercicis 2020 i 2021 per incompliment de la Regla de la Despesa i de l'objectiu d'Estabilitat pressupostària en la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 del sector públic de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2020/0009479).
  00:25:39 10 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament el Decret de Presidència núm. 5336/2020, de data 9 de juny de 2020, mitjançant el qual s'aprovà, per raons d'urgència, la modificació de crèdit 14/2020 del pressupost de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2020 (Exp. núm. 2020/0008557).
  00:33:03 6 Intervencions
1.8 Dictamen pel qual es proposa donar compte dels expedients de contractació que s'han tramitat per la Subdirecció de Logística de la Diputació de Barcelona per la via d'emergència durant el període comprès entre el 9 de maig i el 5 de juny de 2020, atesa la declaració de l'estat d'alarma aprovada pel Govern d'Espanya per mitjà del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i pròrrogues successives (Exp. núm. 2020/0009000).
  00:35:39 2 Intervencions
1.9 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Badia del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipal (Exp. núm. 2020/8626).
  00:36:08 1 Intervenció
1.10 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Castellgalí a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària (Exp. núm. 2020/8626).
  00:36:11 Sense intervencions
1.11 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la revocació, ampliació i modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació (Exp. núm. 2020/8626).
  00:36:11 1 Intervenció
2.1 Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (sessió 14 i 28 de maig de 2020).
  00:37:01 2 Intervencions
2.2 Precs
  00:37:34 4 Intervencions
2.3 Preguntes
  00:39:58 12 Intervencions