Sessió plenària ordinària Dijous 28 de maig de 2020

Durada: 01:44:33
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:05:10 Sense intervencions
0 Inici
  00:05:15 5 Intervencions
0.0 Declaració Institucional de suport als treballadors i treballadores de NISSAN.  
  00:17:18 4 Intervencions
0.00 Donar compte de la Declaració Internacional amb motiu del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia".
  00:20:52 Sense intervencions
0.000 Donar compte de la Declaració Institucional amb motiu del Dia d'Europa: Un compromís per un futur compartit.
  00:20:52 2 Intervencions
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:22:01 Sense intervencions
1.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 30 d'abril de 2020.
  00:22:01 2 Intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa aprovar i publicar la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona, corresponent a l'any 2019 (exp. núm. 2020/8491).
  00:22:28 6 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023 de la Diputació de Barcelona i el seu Protocol general (Exp. núm. 2020/0008645).
  00:38:52 18 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa donar compte al Ple del decret núm. 3839/2020, de data 21 d'abril de 2020, pel qual s'aprova la contractació amb caràcter d'emergència dels serveis per a la inserció publicitària de diverses campanyes en mitjans de comunicació per a fer front a la COVID-19 (Exp. núm. 2020/0007700).
  01:00:33 2 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa donar compte al Ple dels expedients de contractació que s'han tramitat pel Servei de Contractació de la Diputació de Barcelona per la via d'emergència durant el període comprès entre el 15 d'abril i el 7 de maig de 2020, atesa la declaració de l'estat d'alarma aprovada pel Govern d'Espanya per mitjà del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i les pròrrogues successives (Exp. núm. 2020/0007575).
  01:01:01 2 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa donar compte al Ple dels expedients de contractació que es tramiten per la via d'emergència a la Diputació de Barcelona, atesa la declaració de l'estat d'alarma aprovada pel Govern d'Espanya per mitjà del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i les pròrrogues successives Exp. núm. 2020/0008442).
  01:01:23 2 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l'Acord de Mesa general de negociació de matèries comuns, de 14 de maig de 2020,  sobre aprovació del Protocol mitjançant el qual s'estableixen criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció per a la represa de les activitats de la Diputació de Barcelona amb caràcter general en el procés de desescalada del confinament provocat per la COVID-19 (Exp. núm. 2020/0005788).
  01:01:40 12 Intervencions
1.8 Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment la modificació de crèdit 6/2020 del Pressupost de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2020 i acordar la continuació del procediment administratiu per a la seva aprovació definitiva, fent excepció de la suspensió de terminis prevista a la DA3a. del RD 463/2020, de 14 de març (Exp. núm. 2020/0005510).
  01:08:15 10 Intervencions
1.9 Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment la modificació de crèdit 13/2020 del Pressupost de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2020 i acordar la continuació del procediment administratiu per a la seva aprovació definitiva, fent excepció de la suspensió de terminis prevista a la DA3a. del RD 463/2020, de 14 de març (Exp. núm. 2020/0008426).
  01:12:36 4 Intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament el Decret de la Presidència núm. 4161/2020, de data 5 de maig de 2020, mitjançant el qual s'aprova, per raons d'urgència, la modificació de crèdit 9/2020 del Pressupost de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2020 (Exp. núm. 2020/0007970).
  01:13:56 2 Intervencions
1.11 Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament el Decret de la Presidència núm. 4247/2020, de data 7 de maig de 2020, mitjançant el qual s'aprova, per raons d'urgència, la modificació de crèdit 12/2020 del Pressupost de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2020 (Exp. núm. 2020/0008089).
  01:14:25 2 Intervencions
1.12 Dictamen pel qual es proposa l'aprovació de la rectificació de l'Inventari General Consolidat de la Diputació de Barcelona amb referència a 31 de desembre de 2019 (Exp. núm. 2020/0008349).
  01:15:08 2 Intervencions
1.13 Dictamen pel qual es proposa ratificar els acords de dissolució del Consorci Escola Industrial de Barcelona, adoptats pel Consell de Govern del Consorci en sessió de data 4 de novembre de 2019 (Exp. núm. 2020/8554).
  01:15:32 2 Intervencions
1.14 Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de l'acord sobre els expedients de contractació que s'han tramitat per la Subdirecció de Logística de la Diputació de Barcelona per la via d'emergència durant el període comprès entre el 13 d'abril i el 8 de maig de 2020, atesa la declaració de l'estat d'alarma aprovada pel Govern d'Espanya per mitjà del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i pròrrogues successives (Exp. núm. 2020/0007705).
  01:15:56 2 Intervencions
1.15 Dictamen pel qual es proposa donar compte de l'Informe resum anual dels resultats del control intern, realitzat en l'exercici 2019. (Exp. núm. 2020/0007573).
  01:16:16 4 Intervencions
1.16 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l'Informe de l'estat d'execució dels pressupostos de la corporació i els seus organismes autònoms i de l'Informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de les entitats del Sector Públic de la Diputació de Barcelona referits al primer trimestre de 2020. (Exp. núm. 2020/0008064).
  01:17:32 4 Intervencions
1.17 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l'Informe de la Intervenció General relatiu al compliment o incompliment de les regles fiscals en el Sector públic de la Diputació de Barcelona en l'exercici 2019 (Exp. núm. 2020/0002821).
  01:19:17 8 Intervencions
1.18 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Rellinars, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació (Exp. núm. 2020/8626).
  01:21:51 2 Intervencions
1.19 Donar compte del Decret núm. 4405/2020, de data 12 de maig, que resol la declaració d'emergència per poder fer front a les actuacions necessàries per pal·liar els desperfectes en diversos punts de la xarxa viària de carreteres de la Diputació de Barcelona, ocasionats per les fortes pluges dels dies 21 i 22 d'abril de 2020" (Exp. núm. 2020/8168).
  01:22:30 2 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  01:23:08 1 Intervenció
2.1 Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (sessió 30 d'abril de 2020).
  01:23:11 1 Intervenció
2.2 Precs
  01:23:35 Sense intervencions
2.3 Preguntes
  01:23:42 26 Intervencions