Sessió plenària ordinària Dijous 30 d'abril de 2020

Durada: 01:52:35
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0 Inici
  00:00:10 6 Intervencions
0.0 Declaració Institucional davant l'emergència sanitària, social i econòmica provocada per l'impacte de la COVID-19.
  00:15:55 3 Intervencions
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:24:18 Sense intervencions
1.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 27 de febrer de 2020.
  00:24:23 2 Intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la composició de la Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i Atenció a les Persones i actualització de les altres Comissions (Exp. núm. 2019/13853).
  00:25:06 4 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa donar compte dels expedients de contractació que es tramiten per la via d'emergència a la Diputació de Barcelona, atesa la declaració de l'estat d'alarma, aprovada pel Govern d'Espanya pel Reial decret 463/2020, de 14 de març i les seves pròrrogues. (Exp. núm. 2020/0007575).
  00:25:41 2 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de l'acord de fixació del tipus interès a subvencionar, el tipus actualització i la subvenció màxima per municipi per al Programa de Crèdit Local durant any 2020, adoptat per la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2020 (Exp. núm. 2019/0019646)
  00:26:12 2 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament el Decret de la Presidència núm. 3538, de data 8 d'abril de 2020, mitjançant el qual s'aprova definitivament, per raons d'urgència, la modificació de crèdit 3/2020 del pressupost de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2020 (Exp. núm. 2020/3172).
  00:26:39 2 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament el Decret de la Presidència núm. 3036, de data 27 de març de 2020, mitjançant el qual s'aprova, per raons d'urgència, la modificació de crèdit 7/2020 del pressupost de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2020 (Exp. núm. 2020/6498).
  00:27:07 2 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament el Decret de la Presidència núm. 3306, de data 3 d'abril de 2020, mitjançant el qual s'aprova, per raons d'urgència, la modificació de crèdit 8/2020 del pressupost de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2020 (Exp. Núm. 2020/6848).
  00:27:37 10 Intervencions
1.8 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Begues, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:32:20 Sense intervencions
1.9 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Gironella, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:32:20 Sense intervencions
1.11 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Mataró, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:32:20 Sense intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Llinars del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:32:20 Sense intervencions
1.12 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació i de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Santa Maria de Palautordera, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:32:20 2 Intervencions
1.13 Dictamen pel qual es proposa aprovar el reconeixement de crèdit existent a favor de l'empresa VIAJES HALCÓN, S.A.U, per un import de 305,93 ? (IVA inclòs) (Exp. núm. 2018/6963).
  00:33:26 2 Intervencions
1.14 Dictamen pel qual es proposa aprovar el document resultant del Pla zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona, una vegada incorporades les modificacions proposades per la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya (Exp. núm. 2015/2052).
  00:34:01 8 Intervencions
1.15 Dictamen pel qual es proposa la ratificació del Decret de la Presidència, núm. 3326, de data 3 d'abril de 2020, relatiu a l'aprovació del reconeixement de crèdit a favor de diverses empreses per actuacions dutes a terme l'any 2019 i dictat per raons d'urgència, atesa la suspensió de la sessió del Ple de 26 de març de 2020 (Exp. núm. 2020/0003384).
  00:40:13 2 Intervencions
1.16 Dictamen pel qual es proposa acceptar i aprovar l'addenda de pròrroga per a l'any 2020 i de modificació del conveni d'encàrrec de gestió formalitzat amb l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya el 13 d'abril de 2015 (Exp. núm. 2015/1593).
  00:40:56 2 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  00:41:29 Sense intervencions
2.1 "Informe de l'actuació de la Diputació de Barcelona durant l'estat d'alarma davant la crisi de la COVID-19".
  00:41:38 24 Intervencions
2.2 Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudania, d'agraïment de la Diputació de Barcelona a la Unitat Militar d'Emergències (UME), per la tasca realitzada en la lluita contra la pandemia del Covid-19 en la província de Barcelona.
  01:47:24 1 Intervenció
2.3 Donar compte de les resolucions dictades per la Presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (sessió 12 de març de 2020).
  01:47:44 2 Intervencions
2.4 Prec presentat pel Grup Polític Partit Popular, sol·licitant al Govern de la corporació la instal·lació de mampares i altres elements de protecció i aïllament a les oficines de l'Organisme de Gestió Tributària abans que es produeixi la reincorporació del personal al treball presencial.
  02:03:19 Sense intervencions
2.5 Preguntes
  02:03:32 9 Intervencions