Sessió plenària ordinària Dijous 27 de febrer de 2020

Durada: 02:24:33
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0 Inici
  00:10:27 1 Intervenció
0.0 Declaració Institucional 8 de març de 2020, Dia Internacional de les Dones "Per un futur radicalment igualitari"
  00:11:04 2 Intervencions
0.00 Declaració Institucional sobre les armes nuclears i de suport al tractat sobre la prohibició de les armes nuclears.
  00:14:56 8 Intervencions
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:19:50 Sense intervencions
1.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 30 de gener de 2020.
  00:19:52 2 Intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l'acord de col·laboració formalitzat en data 7 de febrer de 2020 entre el President del Govern d'Espanya i la Presidenta de la Diputació de Barcelona, que recull un compromís de col·laboració per a l'impuls de les energies renovables, concretament la instal·lació de 150 plaques fotovoltaiques en instal·lacions municipals i 30 instal·lacions de producció tèrmica, a partir de biomassa, en el termini de 10 anys. (Exp. núm. 2020/0003407).
  00:20:05 8 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa rectificar l'error material detectat en l'acord adoptat pel Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 19 de desembre de 2019, pel qual es va aprovar inicialment el Pressupost general de la Diputació de Barcelona 2020, en el sentit de modificar, per error material, la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona, així com "l'annex I. Extracte organigrama corporatiu" i "l'annex III. Correlació de codis orgànics de l'estructura administrativa de la Diputació de Barcelona", en relació amb l'adscripció orgànica del Palau Güell i el nivell de complement de destinació atribuït al Servei de Secretaria de la Secretaria General, tot això de conformitat amb l'article 109.2 de la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. (Expedient núm. 2020/0002714).
  00:22:46 2 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa incrementar, en un 2%, les retribucions del personal funcionari, laboral, eventual i directiu professional de la Diputació de Barcelona, així com del personal laboral propi dels organismes autònoms que depenen de la corporació i del personal propi de la Xarxa Audiovisual Local S.L, en relació amb les retribucions bàsiques i complementàries vigents a 31 de desembre de 2019, amb efectes de l'1 de gener de 2020, tot això en aplicació de l'article 3 del RDLlei 2/2020, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic, convalidat pel Congrés dels Diputats el 4 de febrer de 2020. (Expedient núm. 2020/0003212).
  00:23:37 2 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa incrementar, en un 2%, les retribucions dels membres electes de la corporació amb dedicació exclusiva o parcial, respecte de les vigents a 31 de desembre de 2019
  00:24:18 2 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 3/2020 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2020 (Exp. núm. 2020/0003172).
  00:25:02 2 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa restar assabentat dels Pressupostos, per a 2020, del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona i del Consorci d'Espais Naturals de les Guilleries-Savassona, adscrits al sector públic de la Diputació de Barcelona que formen part dels pressupostos de la Diputació de Barcelona i que han estat aprovats amb posterioritat a l'elaboració de la documentació del Pressupost de la Diputació per a 2020 (Exp. núm. 2019/0014495).
  00:25:20 2 Intervencions
1.8 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència núm. 560/2020, de data 30 de gener, que resol aprovar la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2019 (Exp. núm. 2020/0001981).
  00:25:43 6 Intervencions
1.9 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de diversos informes de la Intervenció General relatius a l'exercici 2019, concretament de l'Informe sobre l'avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat, corresponent a l'exercici 2019
  00:28:57 2 Intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la revocació i l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:29:45 Sense intervencions
1.11 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Ripollet, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:29:45 Sense intervencions
1.12 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:29:45 2 Intervencions
1.13 Dictamen pel qual es proposa aprovar l'addenda al conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, en data 13 de juny de 2019, relatiu a la concessió d'una subvenció directa per a finançar l'activitat per al servei de guiatges a diferents monuments de la comarca del Berguedà, en el sentit d'establir un nou termini de vigència fins el 31 de març de 2022 i redistribuir les anualitats previstes inicialment ajustant-les a la nova vigència, quedant desglossades: per a l'any 2020, 55.000 ? i per a l'any 2021, 60.000 ?, modificant, en aquest sentit, els pactes primer, segon, quart, sisè i dotzè del referit conveni. (Exp. núm. 2019/4846).
  00:30:22 2 Intervencions
1.14 Donar compte del Decret de la Presidència núm. 1283 de data 18 de febrer de 2020, pel qual s'acorda declarar l'emergència per poder fer front a les actuacions necessàries per pal·liar els desperfectes en diversos punts de la xarxa viària de carreteres de la Diputació de Barcelona, ocasionats per les fortes pluges dels dies 21, 22 i 23 de gener de 2020, per un pressupost aproximat de de 2.429.026,35 ? euros IVA inclòs. (Exp. núm. 2020/2136).
  00:31:10 2 Intervencions
1.15 Dictamen pel qual es proposa aprovar l'adhesió de la Diputació de Barcelona al "Pacte contra la segregació escolar: Un compromís per l'èxit educatiu", subscrit per més d'un centenar d'ajuntaments i agents de la comunitat educativa, en data 18 de març de 2019. (Exp. núm. 2019/8830).
  00:31:43 4 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  00:32:57 1 Intervenció
2.1 Moció que presenta el Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, per donar suport als municipis de la demarcació de Barcelona en la transició ecològica.
  00:33:06 13 Intervencions
2.2 Moció que presenta el Grup Polític En Comú Guanyem, per a l'impuls de l'autoconsum i de la contractació pública del subministrament elèctric socialment responsable i sostenible.
  00:48:49 18 Intervencions
2.3 Moció que presenta el Grup Polític En Comú Guanyem, per a la retirada de les mines del territori sahrauí i en defensa del poble sahrauí.
  01:10:13 12 Intervencions
2.4 Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadania, per a eradicar la solitud de les persones grans.
  01:29:27 16 Intervencions
2.5 Moció que presenten els Grups Polítics Tot per Terrassa i Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, per a la constitució de comissions de treball per a la confecció dels pressupostos de la Diputació de Barcelona, el Catàleg de serveis i criteris de designació de personal eventual.
  01:47:16 20 Intervencions
2.6 Moció que presenta el Grup Polític Partit Popular sobre el futur dels peatges a Catalunya.
  02:06:57 14 Intervencions
2.7 Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (sessions de 9 i 30 de gener de 2020).
  02:21:42 2 Intervencions
2.8 Precs
  02:21:58 2 Intervencions
2.9 Preguntes
  02:22:51 2 Intervencions