Sessió plenària ordinària Dijous 30 de gener de 2020

Durada: 02:10:17
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0 Inici
  00:09:17 1 Intervenció
0.0 Declaració institucional de rebuig a la supressió dels Jutjats de violència contra la dona.
  00:12:24 2 Intervencions
0.00 Declaració institucional sobre els efectes del temporal "Glòria".
  00:19:33 2 Intervencions
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:26:10 Sense intervencions
1.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 19 de desembre 2019.
  00:26:14 Sense intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa l'aprovació inicial de la modificació parcial i puntual del Reglament Orgànic de la Diputació de Barcelona, en el sentit de possibilitar el dret d'assistència i l'exercici del dret de vot per via telemàtica a les sessions de qualsevol naturalesa del Ple corporatiu, per part dels membres electes d'aquesta corporació, en determinades circumstàncies específiques com la situació de baixa per malaltia greu o prolongada, permís o situació assimilada a maternitat o paternitat (Exp. núm. 2020/0000442).
  00:26:28 6 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa aprovar l'acord transaccional entre la Diputació de Barcelona i la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) per posar fi al procediment ordinari núm. 895/2017, que es tramita davant del Jutjat de Primera Instància núm. 2 de Terrassa, promogut per la Diputació de Barcelona per a la recuperació de l'immoble situat al carrer Ferrer i Guàrdia de Terrassa (Exp. núm. 2017/0008696).
  00:32:56 2 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l'Acord de la Mesa General de Negociació de la Diputació de Barcelona, subscrit en data 10 de desembre de 2019, entre la corporació i les organitzacions sindicals CCOO, UGT, I-CSC i CGT referent a l'estructura de les convocatòries per constituir borses de treball, regulades a l'article 7 del vigent Acord sobre condicions de treball de la Diputació de Barcelona en la seva redacció donada per acord del Ple corporatiu de data 27 de juliol de 2000 dins dels Pactes Socials 2000-2003, que va substituir la redacció originària que figurava en l'Acord sobre condicions de treball dels funcionaris de la Diputació de Barcelona 1996-1999 (Exp. núm. 2020/0000717).
  00:33:30 2 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa modificar parcialment la Relació de Llocs de Treball i la modificació inicial de la Plantilla de la Diputació de Barcelona en el sentit de suprimir el lloc de treball i la plaça de Secretaria de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, reservada a funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional, subescala secretaria, categoria superior, així com la creació d'un lloc de treball i la plaça de secretaria delegada nivell 1, i sotmetre l'expedient de la modificació de la plantilla al tràmit d'exposició al públic, per un termini de 15 dies, als efectes de la presentació d'al·legacions, en el benentès que de no presentar-se'n, la modificació de la plantilla esdevindrà definitiva sense ulterior tràmit (Exp. núm. 2020/0000953).
  00:34:20 2 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l'acord adoptat per la Junta de Govern, en sessió ordinària de 19 de desembre de 2019, en el sentit de fixar l'import màxim dels préstecs a concedir per la Caixa de Crèdit de la Diputació de Barcelona, en favor dels ens locals de la seva demarcació territorial (Exp. núm. 2019/0019645).
  00:35:03 2 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa aprovar la comprovació de l'Inventari General Consolidat de la Diputació de Barcelona amb referència a 11 de juliol de 2019 (Exp. núm. 2019/0017084).
  00:35:24 2 Intervencions
1.8 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Pla Anual de Control Financer 2020, elaborat per la Intervenció General, de conformitat amb el que disposa l'article 31 del RD 424/2017, de 28 d'abril (Exp. núm. 2020/311).
  00:35:43 2 Intervencions
1.9 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Ripollet, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:36:04 2 Intervencions
1.10 Donar compte del Decret núm. 15063/2019, de 28 de desembre, dictat per la Presidència de la Diputació de Barcelona, en virtut del qual es declara l'emergència de les actuacions necessàries consistents en executar les obres per reparar els danys provocats per les pluges extraordinàries caigudes els dies 22 i 23 d'octubre de 2019, sobre diferents camins principals de la Xarxa viària del PPI (Exp. núm. 2019/21048).
  00:36:25 2 Intervencions
1.11 Dictamen pel qual es proposa aprovar la prorroga del conveni de col·laboració per a l'assumpció de la gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs, subscrit entre la Diputació de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l'Ajuntament de Montcada i Reixac i el Consorci per a la Defensa de la Conca del Riu Besòs (Exp. 2013/9867).
  00:36:52 2 Intervencions
1.12 Dictamen pel qual es proposa aprovar un conveni tipus sobre l'assumpció, per part de la Diputació de Barcelona, de la gestió informatitzada de la nòmina dels empleats dels ens locals de la província de Barcelona (AGINEEL) (Exp. núm. 2019/0019297).
  00:37:27 2 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  00:38:02 1 Intervenció
2.1 Moció que presenten els Grups Polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal i Junts per Catalunya, de rebuig a la resolució de la Junta Electoral Central i el Tribunal Suprem respecte el M.H. President de la Generalitat, senyor Quim Torra i l'Eurodiputat senyor Oriol Junqueras.
  00:38:07 15 Intervencions
2.2 Moció que presenta el Grup Polític Tot per Terrassa, sobre l'aplicació del Decret Llei 17/2019 de mesures urgents per a millorar l'accés a l'habitatge.
  01:00:21 18 Intervencions
2.3 Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadania, per incrementar la seguretat davant les inundacions i per protegir els espais naturals, així com els béns i les persones.
  01:23:41 18 Intervencions
2.4 Moció que presenta el Grup Polític Tot per Terrassa, sobre el perllongament de la línia R4 a l'Aeroport del Prat.
  01:46:16 16 Intervencions
2.5 Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (19 de desembre de 2019).
  02:07:15 2 Intervencions
2.6 Precs
  02:07:29 2 Intervencions
2.7 Preguntes
  02:08:50 2 Intervencions