Sessió plenària ordinària Dijous 19 de desembre de 2019

Durada: 01:23:24
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0 Inici
  00:07:16 1 Intervenció
0.0 Declaració institucional sobre l'emergència de les actuacions per restituir l'ecosistema del riu Besòs arran dels efectes causats per l'incendi en una empresa de Montornès del Vallès.
  00:07:39 4 Intervencions
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:13:47 Sense intervencions
1.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 28 de novembre de 2019.
  00:13:49 2 Intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment el Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici de 2020 integrat: pels estats de despeses i d'ingressos i les bases d'execució del pressupost, que s'aplicaran al pressupost de la pròpia Corporació i als seus organismes autònoms
  00:14:01 18 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de 2020 (Exp. núm. 2019/0020525).
  01:13:25 6 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment la concessió demanial a favor de l'Ajuntament de Canet de Mar, des del dia 1 de gener de 2020 i fins el 12 de febrer de 2055, dels sectors B, C, D, E i F de la finca de l'Escola de Teixits de Punt de Canet de Mar
  01:15:19 2 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat dels informes de control financer del sector públic de la Diputació de Barcelona, les seves entitats participades i altres perceptores de finançament, així com dels informes de control financer de subvencions, de l'informe de control permanent de l'activitat economicoadministrativa de la Diputació i del seu sector públic, així com els informes tècnics d'avaluació i de seguiment del funcionament del registre de factures i de l'auditoria de sistemes del registre de factures, realitzats durant l'any 2019 (Exp. núm. 2019/20202).
  01:15:59 2 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa aprovar les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2020, on s'estableix el model de control adoptat a la Diputació de Barcelona i el seu sector públic (Exp. núm. 2019/20140).
  01:16:28 2 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de la Roca del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  01:16:48 2 Intervencions
1.8 Donar compte al Ple, del Decret dictat per la Presidència de la Diputació de Barcelona, núm. 13482/19, de data 27 de novembre de 2019, en virtut del qual es declara l'emergència de les actuacions necessàries, consistents en executar les obres per reparar els danys provocats per les pluges extraordinàries caigudes els dies 22 i 23 d'octubre de 2019 sobre diferents camins principals de la Xarxa de Parcs de la Diputació de Barcelona (Exp. núm. 2019/18832).
  01:17:08 2 Intervencions
1.9 Dictamen pel qual es proposa aprovar la segona formalització parcial del preacord amb l'Ajuntament de Moià, per a finançar, en part, les obres de "Construcció de la nova depuradora d'aigües residuals al municipi de Moià" i, en conseqüència, atorgar un ajut econòmic, per un import de 389.002,85 ?, corresponents a l'any 2019 i 3.642.405,65? corresponents a l'any 2020, així com declarar la plurianualitat de la despesa i acordar elevar de forma excepcional els percentatges establerts a l'article 174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLRHL, dins del marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" (Exp. núm. 2016/0009282).
  01:17:37 2 Intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa aprovar la segona formalització parcial del preacord 19/X/275568 "Exploratori de recursos de la Natura i estudi del Parc de la Natura" amb l'Ajuntament de de Berga i, en conseqüència, atorgar un ajut econòmic, per import de 84.395,06 ?, corresponent a l'any 2019 la quantitat de 24.395,06 ? i 60.000 ? corresponents a l'any 2020, així com declarar la prurianualitat de la despesa i acordar elevar de forma excepcional els percentatges establerts a l'article 174.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLRHL, en el marc de les Meses de concertació del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019" (Exp. núm. 2019/0011480).
  01:18:30 2 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  01:19:12 Sense intervencions
2.1 Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (14 i 28 de novembre de 2019).
  01:19:15 2 Intervencions
2.2 Precs
  01:19:29 2 Intervencions
2.3 Preguntes
  01:19:38 4 Intervencions