Sessió plenària ordinària Dijous 28 de novembre de 2019

Durada: 02:23:17
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0 Inici
  00:08:03 1 Intervenció
0.0 Declaració institucional amb motiu del Dia Mundial de la Sida. Enfortim la lluita contra l'estigma i la discriminació.
  00:08:30 2 Intervencions
0.00 Declaració institucional. MANIFEST 25N. Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones 2019.
  00:12:40 2 Intervencions
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:19:52 Sense intervencions
1.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària de data 31 d'octubre de 2019.
  00:20:12 2 Intervencions
1.2 Donar compte dels acords adoptats per la Junta de Portaveus, en la reunió celebrada el 24 d'octubre de 2019, en relació amb la presentació, debat i votació de les mocions i els tràmits a realitzar amb les preguntes i precs orals i escrits presentats pels Grups polítics de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2019/17719).
  00:20:24 2 Intervencions
1.3 Donar compte del decret de la Presidència pel qual s'acorda comparèixer, com acusació particular, en les diligències prèvies 111/2016 que es segueixen al Jutjat d'Instrucció núm. 1 de Barcelona, així com designar procurador i advocat per a que defensi i representi, respectivament, els interessos d'aquesta corporació (exp. núm. 2019/19788).
  00:20:43 6 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa modificar l'article 22 del Protocol general del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", que fa referència a la vigència del mateix, en el sentit de prorrogar aquesta, amb caràcter transitori fins a l'aprovació de l'instrument que el derogui expressament (exp. núm. 2015/0008355).
  00:29:08 2 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa ratificar integrament l'acord de la Comissió Negociadora, subscrit en data 16 de juliol de 2019, entre l'Organisme Autònom Institut del Teatre i les seccions sindicals UGT i CCOO, referent al pla d'ordenació de recursos humans del personal laboral del referit organisme autònom Institut del Teatre, que incorpora un Pla Integral de jubilació voluntària incentivada, com a mesura que afavoreixi la prevenció i protecció de la salut dels treballadors i treballadores de l'Organisme Autònom Institut del Teatre que ocupin llocs vinculats a la docència (exp. núm. 2019/0019430).
  00:29:39 2 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa aprovar l'Addenda al conveni subscrit entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona, en data 22 de maig de 2015, per a la cessió d'ús de la finca, situada a Barcelona, al carrer Viaducte de Vallcarca, 4-6, a conseqüència de l'ampliació, en 10 anys, del termini de cessió d'ús gratuït acordat, així com l'autorització d'obres a l'esmentada finca, per part de l'Ajuntament de Barcelona i per un pressupost aproximat de 2.207.568,76 ? (exp. núm. 2015/0000583).
  00:30:24 2 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l'informe de l'estat d'execució dels pressupostos de la corporació i els seus organismes autònoms i de l'informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera de les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona referits al tercer trimestre de 2019 (exp. núm. 2019/0003810).
  00:31:00 8 Intervencions
1.8 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Montcada i Reixac, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:34:23 Sense intervencions
1.9 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:34:23 2 Intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa acordar el traspàs de titularitat, a favor de l'Ajuntament de Subirats, del tram de la carretera BV-2428ant comprès entre els punts quilomètrics 1+725 i 2+200 de Sant Pau d'Ordal al TM de Subirats (exp. núm. 2019/10750).
  00:35:06 2 Intervencions
1.11 Donar compte al Ple, del Decret dictat per la Presidència de la Diputació de Barcelona, núm. 13061/19, de data 19 de novembre de 2019, en virtut del qual es declara l'emergència de les actuacions necessàries per actuar en diversos punts de la xarxa de carreteres de la Diputació de Barcelona a conseqüència de les fortes pluges dels dies 22 i 23 d'octubre de 2019 (exp. núm. 2019/18379).
  00:35:34 6 Intervencions
1.12 Dictamen pel qual es proposa aprovar l'addenda al conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès relatiu a la concessió directa de subvenció per a finançar les obres de restauració del Monestir de Sant Cugat del Vallès, subscrit en data 8 de febrer de 2018, en el sentit d'ajustar les consignacions pressupostàries als anys 2017, 2018, 2019, 2020 i 2021, modificar el termini d'execució de les obres i la vigència del mateix fins el 31 de desembre de 2021, així com acordar elevar de forma excepcional els percentatges establerts a l'article 174.3 del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el TRLRHL. (Expedient 2017/12161).
  00:37:18 2 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  00:38:09 Sense intervencions
2.1 Moció que presenta el Grup Polític En Comú Guanyem, per a que la Diputació de Barcelona col·labori amb els ajuntaments en la limitació dels salons de joc, les apostes, i la seva publicitat, així com en el reforç de la prevenció de les ludopaties com a problemàtica de salut pública.
  00:38:18 16 Intervencions
2.2 Moció que presenta el Grup Polític Partit Popular, sobre l'ampliació de l'horari de les Biblioteques en època d'exàmens.
  01:04:03 18 Intervencions
2.3 Moció que presenta el Grup Polític Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, contra la instal·lació d'una incineradora de residus a Cercs, i en defensa d'un model de residu zero.
  01:25:16 24 Intervencions
2.4 Moció que presenta el Grup Polític Tot per Terrassa, per a demanar que la Diputació de Barcelona demani al nou govern que sorgeixi de les eleccions del passat 10 de novembre que flexibilitzi la regla de la despesa.
  01:50:29 16 Intervencions
2.6 Precs
  02:16:12 6 Intervencions
2.7 Preguntes
  02:21:02 2 Intervencions
2.5 Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (Junta de Govern 10 i 31 d'octubre de 2019).
  02:22:23 2 Intervencions