Sessió plenària ordinària Dijous 31 d'octubre de 2019

Durada: 01:38:32
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0 Inici
  00:07:03 1 Intervenció
0.0 Declaració Institucional amb motiu de les riades.
  00:07:28 4 Intervencions
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:09:38 1 Intervenció
1.1 Aprovació de les actes de la sessió ordinària de data 26 de setembre de 2019 i de la sessió extraordinària i urgent de data 17 d'octubre de 2019.
  00:09:41 1 Intervenció
1.2 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la designació del portaveu adjunt del grup polític ERC-AM i ratificar la composició dels set grups polítics i de la Junta de Portaveus de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2019/13332).
  00:10:03 2 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència núm. 10498/19, de data 30 de setembre, de modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 8925/19, de data 23 de juliol, en el sentit
  00:10:32 2 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència 9775/19, de data 13 de setembre, de modificació parcial del Decret de la Presidència 8924/19, de data 23 de juliol, pel que fa a la delegació de l'exercici de les competències en matèria de contractació a favor d'òrgans unipersonals (exp. núm. 2019/13838).
  00:11:24 2 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa, d'una banda, modificar la denominació de l'Àrea d'Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals per la d'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals
  00:11:49 2 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de les Comissions Informatives i de Seguiment (CIS) d'Infraestructures, Espais Naturals i Acció Climàtica i de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, a conseqüència de la petició formulada pel Grup PSC-CP, en el sentit de nomenar membre de ple dret el Sr. Enric Llorca Ibáñez, en la CIS d'Infraestructures, Espais Natural i Acció Climàtica, en substitució del Sr. Oscar Sierra Gaona, i, el nomenament del Sr. Oscar Sierra Gaona, en la CIS de Desenvolupament Econòmic, Turisme i Comerç, en substitució del Sr. Enric Llorca Ibáñez (Exp. núm. 2019/13853)
  00:12:26 2 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament l'acord de dissolució del Consorci Institut Infància i Adolescència de Barcelona, aprovat pel seu Consell de Govern en sessió celebrada el 30 de juny de 2019, així com aprovar els criteris de repartiment en relació amb la distribució dels romanents de Tresoreria fixats a la liquidació del pressupost del referit consorci corresponent a l'exercici econòmic de 2019 i fins el cessament de la seva activitat el 31 de maig de 2019 (Exp. núm. 2019/0017591).
  00:13:00 2 Intervencions
1.8 Dictamen pel qual es proposa la incorporació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, així com la modificació dels Estatuts reguladors del mateix, i classificar l'esmentat consorci al grup 2 de les entitats vinculades o dependents de la Diputació de Barcelona, en el benentès que el mateix continua adscrit al sector públic de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2019/0017593).
  00:13:31 4 Intervencions
1.9 Dictamen pel qual es proposa modificar parcialment la Relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona, amb efectes d'1 de novembre de 2019 (exp. núm. 2019/17663).
  00:15:15 2 Intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa ratificar el Decret de la Presidència 11565/2019, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova, per raons d'urgència, un increment addicional del 0,25 % de les retribucions, amb efectes del dia 1 de juliol de 2019, i un increment addicional de 0,3% de la massa salarial de 2018, que comporta que el factor anual de productivitat per a 2019 es fixi en 1.685,45 ?, per al personal que la Diputació de Barcelona té adscrit a les entitats públiques que en depenen i els consorcis en què participa, així com per al personal propi d'aquests, sempre que estiguin adherits al conveni de la Diputació de Barcelona, de conformitat amb el RDL 24/2018 (exp. núm. 2019/17418).
  00:15:46 2 Intervencions
1.11 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 12/2019 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2019 (exp. núm. 2019/17692).
  00:16:34 2 Intervencions
1.12 Dictamen pel qual es proposa aprovar provisionalment la modificació de les Ordenances Fiscals reguladores de les taxes de la Diputació de Barcelona i de l'Organisme Autònom Institut del Teatre, que regiran a partir de l'1 de gener de 2020, així com exposar la modificació a informació pública, per termini de 30 dies hàbils, als efectes de la presentació d'al·legacions i considerar aprovada definitivament la referida modificació en el cas que durant el termini d'informació pública no es presenti cap tipus de reclamació (exp. núm. 2019/9089).
  00:16:57 4 Intervencions
1.13 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació i de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Bagà, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:18:59 Sense intervencions
1.14 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Castellnou de Bages, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:18:59 Sense intervencions
1.15 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació, revocació i modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Dosrius, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:18:59 Sense intervencions
1.16 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de l'Estany, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:18:59 Sense intervencions
1.17 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Marganell, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora especificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:18:59 Sense intervencions
1.19 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Montmeló, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:18:59 Sense intervencions
1.20 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament d'Olivella, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic municipals.
  00:18:59 Sense intervencions
1.18 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Matadepera, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:18:59 Sense intervencions
1.21 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament d'Orís, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:18:59 Sense intervencions
1.22 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació executiva de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:18:59 Sense intervencions
1.23 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació, la revocació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Santa Susanna, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:18:59 Sense intervencions
1.24 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació, la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sentmenat, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:18:59 Sense intervencions
1.26 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Vic, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:18:59 Sense intervencions
1.25 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació i l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Subirats, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic municipals.
  00:18:59 Sense intervencions
1.27 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada per l'Assemblea de la Junta de Compensació del Polígon Muntanya Rodona, amb el vistiplau del Ple de l'Ajuntament de Subirats, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació d'ingressos de dret públic titularitat d'aquest Entitat.
  00:18:59 2 Intervencions
1.28 Dictamen pel qual es proposa aprovar l'actualització del conveni tipus per a l'Assumpció de la Gestió Informatitzada del Padró d'Habitants dels Ens Locals (AGIPH) i el text actualitzat de dit conveni tipus que servirà per a la formalització del conveni entre la Diputació de Barcelona i cadascun dels ajuntaments que aprovin l'AGIPH (exp. núm. 2019/11510).
  00:20:08 2 Intervencions
1.29 Dictamen pel qual es proposa aprovar la Declaració del Pacte per a l'Adaptació del Canvi Climàtic, aprovada pel Comitè General de Direcció, de data 14 de febrer de 2019 i el Comitè Tècnic de Gestió i Coordinació, de 26 d'octubre de 2018, del projecte LIFE-CLINOMICS, cofinançat per la Unió Europea (exp. núm. 2015/6487).
  00:20:41 2 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  00:21:16 Sense intervencions
2.1 Moció que presenta el Grup polític En Comú Guanyem de la Diputació de Barcelona, contra el tancament de Prysmian i per una estratègia de concertació social territorialitzada i amb recursos.
  00:21:30 16 Intervencions
2.2 Moció que present el Grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadania de la Diputació de Barcelona, de condemna de la violència.
  00:39:17 22 Intervencions
2.3 Moció que presenta el Grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadania de la Diputació de Barcelons, en relació amb la disminució de la despesa social realitzada per la Generalitat de Catalunya i els seus reiterats incompliments financers amb les Administracions Locals.
  01:06:56 18 Intervencions
2.4 Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (Junta de Govern 26 de setembre de 2019).
  01:32:44 2 Intervencions
2.5 Precs
  01:33:06 2 Intervencions
2.6 Preguntes
  01:34:15 2 Intervencions