Sessió plenària ordinària Dijous 26 de setembre de 2019

Durada: 02:19:02
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0 Inici
  00:07:19 1 Intervenció
0.0 Declaració Institucional sobre l'emergència climàtica
  00:09:29 2 Intervencions
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:14:27 Sense intervencions
1.1 Aprovació de les actes de la sessió constitutiva de data 11 de juliol de 2019 i de la sessió extraordinària de data 23 de juliol de 2019.
  00:14:34 2 Intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de la composició de les Comissions Informatives i de Seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, i integració en elles de les diputades i dels diputats respectius (exp. núm. 2019/13853).
  00:14:56 2 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la designació de la Sra. Alba Barnusell Ortuño com a portaveu adjunta del grup polític PSC-CP, així com de Dictamen de la Presidència pel qual es proposa donar-se per assabentat, de la modificació de l'acord plenari adoptat en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019, pel qual es dona per assabentat de la constitució dels 7 grups polítics de la Diputació de Barcelona
  00:15:13 2 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència pel qual s'acorda modificar parcialment el Decret núm. 8836/2019, de 17 de juliol, referent a la constitució de la Junta de Govern, el nomenament dels seus membres de ple dret, a la delegació de l'exercici de les competències de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat, així com el seu règim de sessions ordinàries, en el sentit de nomenar la Il·lma. Sra. Alba Barnusell Ortuño com a membre de ple dret de la Junta de Govern (exp. núm. 2019/13323).
  00:15:55 1 Intervenció
1.5 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència 8924/19, de 23 de juliol, relatiu al nomenament i delegació de l'exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d'àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d'àrea i de matèria (exp. núm. 2019/13838).
  00:16:15 Sense intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència 8925/19, de 23 de juliol, relatiu a la designació dels membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial així com la fixació de les indemnitzacions per assistències efectives a les sessions del Ple i de les Comissions Informatives i de Seguiment (exp. núm. 2019/13341).
  00:16:34 Sense intervencions
1.7 Dictamen de la Presidència pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència 8985/19, de 26 de juliol, que modifica parcialment el Decret de la Presidència 8924/19, de 23 de juliol, relatiu al nomenament i delegació de l'exercici de les competències de la Presidència en favor dels/de les Presidents/es delegats/des d'àrea, Diputats/des delegats/des de matèria i Diputats/des adjunts/es d'àrea i de matèria, en el sentit de nomenar diputada adjunta de Presidència i delegada de Relacions Internacionals la Sra. Pilar Díaz Romero
  00:16:49 Sense intervencions
1.8 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència 8984/19, de 26 de juliol, de modificació parcial del Decret de la Presidència 8925/19, de 23 de juliol, relatiu a la designació dels membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial (exp. núm. 2019/13341).
  00:17:28 1 Intervenció
1.9 Dictamen pel qual es proposa incrementar les retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari, laboral, eventual i personal directiu professional de la Diputació de Barcelona, en un 0,25%, amb efectes retroactius de l'1 de juliol de 2019, d'acord amb el que disposa l'article 3.Dos del RDL 24/2018, de 21 de desembre, així com aprovar l'abonament de les diferències del factor anual de productivitat establert per l'any 2019 i aprovar l'actualització de les taules retributives consolidades de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2019/0015483).
  00:17:49 2 Intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa modificar parcialment els apartats tercer, quart i cinquè de la part dispositiva de l'acord adoptat pel Ple corporatiu, en sessió extraordinària de 23 de juliol de 2019, en el sentit d'incrementar en un 0,25% les retribucions econòmiques, en concepte de sou, dels membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial, així com les quanties econòmiques en concepte d'indemnització per les assistències efectives a les sessions de Ple, de les comissions informatives i de seguiment i la Comissió Especial de Comptes, d'acord amb el que disposa l'article 18.u en relació amb l'article 3.dos del RDL 24/2018, de 21 de desembre, amb efectes retroactius del dia 1 de juliol de 2019 (exp. núm. 2019/0015484).
  00:18:32 2 Intervencions
1.11 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 11/2019 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2019 (exp. núm. 2019/15441).
  00:19:18 2 Intervencions
1.12 Dictamen pel qual es proposa aprovar el Compte General de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2018 (exp. núm. 2019/7208).
  00:19:37 2 Intervencions
1.13 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l'informe de l'estat d'execució dels pressupostos de la corporació i els seus organismes autònoms i de l'informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera de les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona referits al segon trimestre de 2019 (exp. núm. 2019/3810).
  00:20:19 6 Intervencions
1.14 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació del Pla Anual de Control Financer per a l'exercici 2019, elaborat per la Intervenció General, d'acord amb el que disposa l'article 31 del RD 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local (exp. núm. 2019/838).
  00:23:12 2 Intervencions
1.15 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona on s'estableix el model de control adoptat a la Diputació de Barcelona i el seu sector públic (exp. núm. 2019/8064).
  00:23:37 2 Intervencions
1.16 Dictamen pel qual es proposa aprovar la minuta de modificació del conveni de col·laboració entre l'Agència Tributària de Catalunya i les Diputacions de Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, signat el 5 de maig de 2015, per a la prestació en via executiva d'ingressos tributaris i altres ingressos de dret públic, amb la finalitat d'adaptar-lo a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia de dret digitals i a la Llei 17/2017, d'1 d'agost, referent al Codi Tributari de Catalunya i aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l'administració tributària de la Generalitat de Catalunya.
  00:24:01 2 Intervencions
1.17 Donar compte del Decret de la Presidència, núm. 9090/19, de data 1 d'agost de 2019, en virtut del qual es declara l'emergència de les actuacions necessàries de substitució d'un mur a la carretera BV-1489 al PK 1+440. TM Figaró-Montmany (exp. núm. 2019/14256).
  00:24:52 2 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  00:25:42 Sense intervencions
2.1 Moció que presenta el Grup polític Junts per Catalunya de la Diputació de Barcelona, per a la incorporació del llaç groc a la façana de la Diputació de Barcelona.
  00:25:50 18 Intervencions
2.2 Moció que presenta el Grup polític Partit Popular de la Diputació de Barcelona, per a la retirada immediata de la Diputació de Barcelona de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI).
  00:49:28 16 Intervencions
2.4 Moció que presenta el Grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, en resposta a les amenaces d'Endesa a les Administracions Locals en relació amb el deute relatiu a les factures energètiques de les famílies vulnerables.
  01:05:28 16 Intervencions
2.5 Moció que presenta el Grup polític Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal de la Diputació de Barcelona, per garantir la distribució equitativa dels recursos de la Diputació de Barcelona.
  01:31:45 18 Intervencions
2.7 Moció que presenta el Grup polític En Comú Guanyem de la Diputació de Barcelona, per a la defensa del refugi i l'acollida i de reconeixement a la tasca de l'ONG Proactiva Open Arms.
  01:52:48 24 Intervencions
2.8 Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern.
  02:16:03 2 Intervencions
2.9 Precs
  02:16:26 Sense intervencions
2.10 Preguntes
  02:16:26 2 Intervencions