Sessió plenària Extraordinària dimarts 23 de juliol de 2019

Durada: 00:33:32
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:08:07 1 Intervenció
1 Dictamen de la Presidència pel qual es dona compte del Decret de la Presidència núm. 8835/19 de data 17 de juliol, pel qual s'acorda el nomenament dels vicepresidents i vicepresidentes de la Diputació de Barcelona que substituiran la Presidència en cas de vacant, malaltia o abstenció legal o reglamentaria, per ordre rigorós de nomenament, d'acord amb el que disposa l'article 35.4 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i article 90.5 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (exp. núm. 2019/13322).
  00:14:30 2 Intervencions
2 Dictamen de la Presidència pel qual es dona compte del Decret de la Presidència núm. 8836/19 de data 17 de juliol, pel qual s'acorda el nomenament dels membres de ple dret de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, així com la delegació de l'exercici de les competències, genèriques i especifiques, de la Presidència en favor de dit òrgan col·legiat i el règim de sessions ordinàries d'aquest, de conformitat amb el que disposen els articles 32.1, en relació amb l'article 35.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 90.2 i 3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (exp. núm. 2019/13323).
  00:15:12 6 Intervencions
3 Dictamen de la Presidència pel qual es dona compte del Decret de la Presidència núm. 8837/19 de data 17 de juliol, pel qual s'acorda el nomenament dels membres de ple dret de la Comissió Executiva de la Diputació de Barcelona, així com les seves funcions, de conformitat amb el que disposa l'article 11.1 i 2 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2019/13324).
  00:20:11 2 Intervencions
4 Dictamen de la Presidència pel qual es proposa la creació de les àrees executives, de les comissions informatives i de seguiment i de la Comissió Especial de Comptes, i la proporcionalitat del nombre de diputats que correspon a cadascuna de les comissions informatives i de seguiment, en proporció a la seva representació en el Ple, de conformitat amb els articles 32 i 116 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 89 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (exp. núm. 2019/13334).
  00:20:36 6 Intervencions
5 Dictamen de la Presidència pel qual es dona compte de la constitució dels set grups polítics de la Diputació de Barcelona, la seva composició, el nomenament dels presidents i presidentes dels grups, dels portaveus i, si escau, dels portaveus adjunts, d'acord amb els escrits presentats pels grups polítics, així com la composició de la Junta de Portaveus, de conformitat amb el que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, l'article 50.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i article 14 del Reglament orgànic de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2019/13332).
  00:25:18 2 Intervencions
6 Dictamen de la Presidència pel qual es proposa aprovar l'assignació econòmica als grups polítics, fixant-se la quantitat fixa i igual per a tots els grups i la quantitat variable en proporció al nombre de membres de ple dret de cadascun dels grups que constitueixen la Diputació de Barcelona, de conformitat amb el que disposa l'article 73.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (exp. núm. 2019/13333).
  00:26:01 2 Intervencions
7 Dictamen de la Presidència pel qual es proposa aprovar el règim de les sessions ordinàries del Ple, d'acord amb el que disposa l'article 46.1 i 2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i l'article 98 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (exp. núm. 2019/13331).
  00:26:37 2 Intervencions
8 Dictamen de la Presidència pel qual es proposa delegar l'exercici de les competències, genèriques i específiques, del Ple en favor de la Junta de Govern i de la Presidència, de conformitat amb el que disposa l'article 33.4 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 57 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (exp. núm. 2019/13335).
  00:27:16 2 Intervencions
9 Dictamen de la Presidència pel qual es proposa la fixació del nombre màxim de membres electes de ple dret que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva i la fixació de les seves retribucions brutes anuals en proporció a les seves responsabilitats
  00:27:59 2 Intervencions
10 Dictamen de la Presidència pel qual es proposa l'aprovació del nombre màxim del personal eventual, les seves característiques, funcions i retribucions brutes anuals, distingint-se entre assessors tècnics i assessors de grups polítics, de conformitat amb el que disposen els articles 104.1 i 104.bis de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i l'article 304 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril (exp. núm. 2019/13338).
  00:29:00 2 Intervencions
11 Dictamen de la Presidència pel qual s'acorda l'aprovació de la relació de llocs de treball de la plantilla del personal directiu professional, la fitxa descriptiva de les seves funcions, requisits i criteris de provisió
  00:29:45 2 Intervencions
12 Dictamen de la Presidència pel qual es proposa la designació dels representants de la Diputació de Barcelona en els organismes autònoms, consorcis i fundacions que constitueixen el seu sector públic, així com en els ens, entitats i demés persones jurídiques en què hagi d'estar representada, d'acord amb els seus respectius estatuts reguladors (exp. núm. 2019/13515).
  00:30:24 2 Intervencions