Sessió plenària Extraordinària i urgent Dijous 11 de juliol de 2019

Durada: 02:22:13
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
0 Inici
  00:08:56 1 Intervenció
1 Obertura del Ple constitutiu per part de la Secretaria General.
  00:10:27 1 Intervenció
2 Constitució de la mesa d'edat, de conformitat amb el que disposa l'article 207.1 de la Llei orgànica 5/1985 de 19 de juny, del règim electoral general, constituïda pels diputats o diputades de major i menor edat dels presents, respectivament.
  00:11:08 6 Intervencions
3 Presa de possessió dels nous diputats i diputades, previ jurament o promesa del seu càrrec, d'acord amb la fórmula establerta al Reial decret 707/79, de 5 d'abril.
  00:17:52 1 Intervenció
4 Procediment per a la proclamació de candidats i candidates a la Presidència de la Diputació de Barcelona i elecció del president o presidenta, mitjançant votació secreta, d'acord amb el procediment establert a l'article 207.2 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral general, i els acords de la Junta Electoral Central de 2 de juliol de 1995, 24 de maig de 1999, 3 de juny de 1999 i 13 de juny de 2019.
  00:28:04 Sense intervencions
5 Proclamació del nou president o presidenta de la Diputació i presa de possessió del càrrec, previ jurament o promesa d'aquest, d'acord amb la mateixa fórmula regulada al Reial Decret 707/79, de 5 d'abril.
  01:13:28 2 Intervencions
6 Intervencions, en el seu cas, dels representants dels diferents partits, coalicions o federacions de partits que han obtingut representació en aquesta Diputació (de menor a major representació).
  01:19:39 14 Intervencions
7 Intervenció del nou president o presidenta.
  02:11:02 1 Intervenció
8 Cloenda de la sessió constitutiva.
  02:22:02 Sense intervencions