Sessió plenària ordinària Dijous 30 de maig de 2019

Durada: 00:52:12
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0 Inici
  00:10:09 1 Intervenció
1.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 25 d'abril de 2019.
  00:11:27 Sense intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la composició de les Comissions Informatives i de Seguiment d'Atenció a les Persones i de Cultura, Educació i Esports, com a conseqüència de la comunicació del grup polític de CiU, i l'actualització de les altres Comissions (exp. núm. 2018/0011357).
  00:11:52 2 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa aprovar la rectificació i actualització de l'Inventari General Consolidat de la Diputació de Barcelona a 30 d'abril de 2019 (exp. núm. 2019/0010242).
  00:12:17 2 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l'informe de l'estat d'execució dels pressupostos de la corporació i els seus organismes autònoms i de l'informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera de les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona referits al primer trimestre de 2019 (exp. núm. 2019/0003810).
  00:12:54 2 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  00:13:18 Sense intervencions
2.1 Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (11 i 25 d'abril de 2019).
  00:13:21 2 Intervencions
2.2 Precs
  00:13:35 2 Intervencions
2.3 Preguntes
  00:13:53 25 Intervencions