Sessió plenària ordinària Dijous 25 d'abril de 2019

Durada: 01:05:49
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0 Inici
  00:11:12 1 Intervenció
0.0 Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l'Il·lm. Sr. Francesc Colomé i Tenas, del partit polític Convergència i Unió, per la Junta Electoral de Zona de Granollers, en substitució de la Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla.
  00:11:28 2 Intervencions
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:12:43 Sense intervencions
1.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 28 de març de 2019.
  00:12:52 Sense intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa l'aprovació del Pla de Desplaçament d'Empresa (PDE) de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2019/0007583).
  00:13:22 4 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència núm. 3592/19, de 26 de març, pel qual es resol prendre en consideració la pèrdua de la condició de diputada de la Diputació de Barcelona de la Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla (exp. núm. 2019/0006676).
  00:15:33 2 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència núm. 3591/19, de 26 de març, de nomenament de la vicepresidenta segona, Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell, i ratificació de la resta de vicepresidències (exp. núm. 2018/0011073).
  00:15:49 2 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència núm. 3593/19, de 26 de març, de modificació de la composició de la Junta de Govern (Exp. núm. 2018/0011071).
  00:16:01 2 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència núm. 3596/19, de 26 de març, de modificació de la composició de la Comissió Executiva (exp. núm. 2018/0011077).
  00:16:11 2 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència núm. 3594/19, de 26 de març, de nomenament de la Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell com a Presidenta delegada de l'Àrea d'Atenció a les Persones i Diputada delegada de Benestar Social, Salut Pública i Consum (exp. núm. 2018/0011364).
  00:16:19 2 Intervencions
1.8 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència núm. 3595/19, de 26 de març, pel qual es resol deixar sense efecte la dedicació exclusiva de la Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla i modificar les retribucions econòmiques en concepte de sou de la Il·lma. Sra. Laura Martínez i Portell (exp. núm. 2018/0011365).
  00:16:33 2 Intervencions
1.9 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la composició dels set grups polítics de la Diputació de Barcelona i, especialment, del grup polític de la Federació de Convergència i Unió, com a conseqüència de la credencial emesa per la Junta Electoral Central en favor de l'Il·lm. Sr. Francesc Colomé i Tenas en substitució de la Il·lma. Sra. Meritxell Budó i Pla (exp. núm. 2018/11355).
  00:16:48 2 Intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència núm. 4221/19, de 4 d'abril, de correcció d'error material del Decret de la Presidència núm. 3595/19, de 26 de març (exp. núm. 2018/11365).
  00:17:04 2 Intervencions
1.11 Dictamen pel qual es proposa aprovar i publicar la Memòria de la gestió corporativa de la Diputació de Barcelona, corresponent a l'any 2018 (exp. núm. 2019/6793).
  00:17:14 10 Intervencions
1.12 Dictamen pel qual es proposa desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat per la senyora TAE i 18 persones més, totes elles personal adscrit a la Direcció de Serveis Jurídics de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, contra l'Acord de Ple de data 20 de desembre de 2018, que aprova la primera Relació de Llocs de Treball de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la seva integració en la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2019/0007673).
  00:38:07 2 Intervencions
1.13 Dictamen pel qual es proposa desestimar parcialment i estimar parcialment el recurs potestatiu de reposició interposat pel senyor DLDLO contra l'Acord de Ple de data 20 de desembre de 2018, que aprova la primera Relació de Llocs de Treball de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la seva integració en la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2019/0007532).
  00:38:41 2 Intervencions
1.14 Dictamen pel qual es proposa desestimar el recurs potestatiu de reposició interposat per la senyora MTC contra la data d'efectes econòmics de l'Acord de Ple de data 20 de desembre de 2018, que aprova la primera Relació de Llocs de Treball de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i la seva integració en la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2019/0006374).
  00:39:08 2 Intervencions
1.15 Dictamen pel qual es proposa esmenar els errors materials detectats en la Relació de Llocs de Treball de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i en el Manual de Funcions, aprovats per Acord del Ple número 179/2019, en sessió de 20 de desembre de 2018 (exp. núm. 2019/0007671).
  00:39:32 2 Intervencions
1.16 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 7/2019 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2019 (exp. núm. 2019/0007499).
  00:39:53 2 Intervencions
1.17 Dictamen pel qual es proposa aprovar la rectificació de l'Inventari General Consolidat de la Corporació a 31 de desembre de 2018 (exp. núm. 2019/0007503).
  00:40:09 2 Intervencions
1.18 Dictamen pel qual es proposa donar compte de l'Informe resum anual dels resultats del control intern realitzat en l'exercici 2018 (exp. núm. 2019/0007236).
  00:40:27 6 Intervencions
1.19 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada per l'Assemblea de la Junta de Compensació del sector de Can Trabal d'Olèrdola i el Ple de l'Ajuntament d'Olèrdola, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació d'ingressos de dret públic de caràcter urbanístic.
  00:44:20 Sense intervencions
1.20 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Moià, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:44:20 Sense intervencions
1.21 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la revocació, l'ampliació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:44:20 2 Intervencions
1.22 Dictamen pel qual es proposa aprovar el traspàs de titularitat, per part de la Diputació de Barcelona, a favor de l'Ajuntament de Vic, del tram comprès entre el punt quilomètric 0+000 i el 0+335 de la carretera N-141d (exp. núm. 2019/2874).
  00:45:00 Sense intervencions
1.23 Dictamen pel qual es proposa aprovar el traspàs de titularitat, per part de la Diputació de Barcelona, a favor de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, del tram comprès entre el punt quilomètric 0+000 i el 0+520 de la carretera BV-5152 (exp. núm. 2019/3788).
  00:45:00 Sense intervencions
1.24 Dictamen pel qual es proposa aprovar el traspàs de titularitat, per part de la Diputació de Barcelona, a favor de l'Ajuntament de Sabadell, del tram comprès entre el punt quilomètric 1+300 i 1+590 de la carretera BV-2432 (exp. núm. 2019/5130).
  00:45:00 2 Intervencions
1.25 Dictamen pel qual s'aprova l'adhesió de la Diputació de Barcelona a la "Declaració de Sant Fruitós del Bages "Ciutats i Pobles davant el repte de l'Agenda 2030", aprovada per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat en la seva 19a Assemblea General, celebrada el 20 de febrer de 2019 (exp. núm. 2019/0005443).
  00:45:45 2 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  00:46:10 Sense intervencions
2.1 Moció que presenta el Grup polític CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, sobre l'organització territorial de Catalunya.
  00:46:15 8 Intervencions
2.2 Moció que presenta el Grup polític CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, per a controlar la proliferació de les apostes en línia i cases de joc i prendre mesures de prevenció davant la ludopatia.
  00:50:47 4 Intervencions
2.3 Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (14 i 28 de març de 2019).
  00:57:43 Sense intervencions
2.4 Precs
  00:57:56 5 Intervencions
2.5 Preguntes
  01:02:39 13 Intervencions