Sessió plenària ordinària Dijous 28 de març de 2019

Durada: 01:36:56
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos



0 Inici
  00:08:26 1 Intervenció
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:10:58 Sense intervencions
1.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 28 de febrer de 2019.
  00:11:00 Sense intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l'Acord de la Junta de Govern, adoptat en sessió de 14 de març de 2019, pel qual s'aprova l'informe de balanç i seguiment de l'acció de govern del Pla d'actuació de mandat de la Diputació de Barcelona 2016-2019 i de l'annex que forma part íntegra de l'acord referit. (exp. núm. 2015/9417).
  00:11:19 10 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa la modificació de la Relació de Llocs de Treball i la modificació inicial de la Plantilla de la Diputació de Barcelona amb efectes d'1 d'abril de 2019, i sotmetre l'expedient relatiu a la modificació de la plantilla al tràmit d'exposició al públic, pel termini de 15 dies, en el benentès que de no presentar-se al·legacions i/o reclamacions en el termini d'exposició al públic, la modificació de la plantilla quedaria aprovada definitivament sense ulterior tràmit. (exp. núm. 2019/5583).
  00:33:37 2 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa la correcció de l'error material detectat en la Relació de llocs de treball que acompanya el Pressupost general de la Diputació de Barcelona per a l'any 2019, així com la modificació de la Relació de llocs de treball aprovada per acord del pPe, en sessió de 19 de juliol de 2018, tot de conformitat amb el que disposa l'article 109.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (núm. expedient 2019/5586).
  00:34:26 2 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa aprovar definitivament el Reglament de les relacions electròniques en el marc dels procediments administratius en l'àmbit de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2018/16458).
  00:35:00 4 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 5/2019 al Pressupost general de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2019 (exp. núm. 2019/005628).
  00:36:11 8 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa l'aprovació inicial de la modificació dels Estatuts de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública (exp. Núm. 2019/5721).
  00:39:57 2 Intervencions
1.8 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Berga, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:40:21 Sense intervencions
1.9 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament d'Òdena, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:40:21 Sense intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Llorenç Savall, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària i, alhora, confirmar i clarificar l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:40:21 Sense intervencions
1.11 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació, l'ampliació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:40:21 Sense intervencions
1.12 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Tavèrnoles, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:40:21 2 Intervencions
1.13 Dictamen pel qual es proposa aprovar la cessió gratuïta, a títol de propietat, per part de la Diputació de Barcelona, a favor de l'Ajuntament de Premià de Mar, d'un tram comprès entre el punt quilomètric 0+335 i el 0+950 de la carretera BV-5024 (exp. núm. 2018/3734).
  00:41:03 Sense intervencions
1.14 Dictamen pel qual es proposa aprovar la cessió gratuïta a títol de propietat, per part de la Diputació de Barcelona, a favor de l'Ajuntament de Masquefa, d'un tram de la carretera B-224z, pk 15+630 i 15+750, que discorre dins del TM de l'esmentat municipi(exp. núm. 2019/3010).
  00:41:03 2 Intervencions
1.15 Dictamen pel qual es proposa aprovar l'adhesió de la Diputació de Barcelona a la "Declaració municipalista dels governs locals pel dret a l'habitatge i el dret a la ciutat" impulsada per l'organització Mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), signat a Nova York el 16 de juliol de 2018 (exp. núm. 2019/4836)
  00:41:41 2 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  00:42:08 Sense intervencions
2.1 Moció que presenta el Grup polític Entesa de la Diputació de Barcelona, per lluitar contra la criminalització dels i les adolescents i joves migrats sols, garantir el suport als ajuntaments i dotar econòmicament l'estratègica catalana d'acollida i integració.
  00:42:33 18 Intervencions
2.2 Moció que presenta el Grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, per garantir la continuïtat dels centres especials de treball a Catalunya.
  01:05:38 18 Intervencions
2.3 Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (14 i 28 de febrer de 2019).
  01:27:06 Sense intervencions
2.4 Precs
  01:27:07 6 Intervencions
2.5 Preguntes
  01:29:56 8 Intervencions