Sessió plenària ordinària Dijous 28 de febrer de 2019

Durada: 00:00:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0 Inici
  00:12:29 1 Intervenció
0.0 Declaració institucional amb motiu del Dia Internacional de les Dones
  00:12:58 2 Intervencions
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:17:11 Sense intervencions
1.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada el dia 31 de gener de 2019.
  00:17:14 Sense intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa ratificar, inicialment, la modificació dels estatuts del Consorci Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (IVALUA), aprovat pel Consell Rector d'aquest, en data 12 de desembre de 2018 i que afecta els article següents: títol de l'article 3
  00:17:34 2 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa modificar parcialment l'apartat vuitè de l'acord del Ple, adoptat en sessió de data 30 d'octubre de 2014 (AP 135/14), parcialment modificat pels acords del Ple de 20 de novembre de 2014 (AP 152/14) i de 31 de març de 2016 (AP 43/16), relatiu a la fixació de les retribucions del personal d'alta direcció del sector públic local de la Diputació de Barcelona (exp. núm. 2019/0003434).
  00:18:24 2 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de la plantilla de l'Organisme Autònom Institut del Teatre i l'actualització de la seva Relació de llocs de treball (exp. núm. 2019/3452).
  00:19:03 2 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa actualitzar els imports assignats al codi retributiu PO01 - Personal Oficis Nivell 1 CTB i les taules retributives consolidades de la Diputació de Barcelona per a 2019 (exp. núm. 2019/1036).
  00:19:26 2 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa ratificar, a proposta de la Junta de Govern de l'ORGT de 18 de febrer de 2019, l'acord de la Mesa de Negociació de matèries comuns de l'ORGT, de data 17 de desembre de 2018, referent als acords dels processos d'integració de la funció pública del referit organisme autònom en la funció pública de la Diputació de Barcelona, aprovat pel Ple corporatiu en sessió ordinària de 20 de desembre de 2018 (exp. núm. 2019/0003823).
  00:19:47 2 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa incrementar les retribucions bàsiques i complementaries del personal laboral al servei de l'Organisme Autònom de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en un percentatge del 2,25 respecte a les retribucions percebudes amb efecte de 31 de desembre de 2018, d'acord amb el que disposa el Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, així com aprovar els efectes retroactius a l'1 de gener de 2019, a proposta de la Junta de Govern de l'ORGT de 18 de febrer de 2019 (exp. núm. 2019/0003822).
  00:20:16 2 Intervencions
1.8 Dictamen pel qual s'acorda ratificar l'acord de la Comissió Negociadora del personal laboral de l'ORGT, pel qual s'aprova l'adhesió del personal laboral d'aquest organisme autònom al conveni col·lectiu laboral de la Diputació de Barcelona, amb les modificacions introduïdes als pactes socials 2000-2003 i 2004-2007 i els acords de la MGNMC de la Diputació de Barcelona 2007-2011
  00:20:46 2 Intervencions
1.9 Donar compte del Decret de la Presidència, núm. 1341/19, de data 13 de febrer de 2019, que resol nomenar amb caràcter definitiu el senyor Aurelio Corella Colás, per ocupar el lloc de treball de tresorer de la Diputació de Barcelona.
  00:21:23 4 Intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 3/2019 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2019 (exp. núm. 2019/0000845).
  00:22:47 2 Intervencions
1.11 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 3/2019 al Pressupost, per a l'exercici 2019, de l'Organisme de Gestió Tributària en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, a proposta de la Junta de Govern d'aquest organisme autònom, de 18 de febrer de 2019 (exp. núm. 2019/0000845).
  00:23:16 2 Intervencions
1.12 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 2/2019 al Pressupost, per a l'exercici 2019, de l'Institut del Teatre (exp. núm. 2019/0000845).
  00:23:47 2 Intervencions
1.13 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 1/2019 al Pressupost, per a l'exercici 2019, del Patronat d'Apostes (exp. núm. 2019/0000845).
  00:24:12 2 Intervencions
1.14 Dictamen pel qual es proposa donar compte al Ple del Decret de la Presidència 392/2019, de 23 de gener, pel qual s'acorda l'aprovació de la liquidació del Pressupost de la corporació i dels organismes autònoms de Gestió Tributària, Institut del Teatre, Patronat d'Apostes i Casa Caritat, del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona, així com del Consorci Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, del Consorci de Ciències Polítiques Socials, del Centre d'Estudi, Medicació i Conciliació de l'Administració Local, del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, del Consorci del Parc de la Serralada del Litoral, del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, del Consorci del Patrimoni de Sitges, del Consorci de l'Espai Natural Guilleries-Savassona, del Consorci del Parc Serralada Marina i del Consorci Universitari Internacional Menéndez Pelayo. Així mateix, es dona compte de l'informe de la Intervenció General sobre l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilita
  00:24:36 8 Intervencions
1.15 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l'Informe sobre l'avaluació del compliment de la normativa en matèria de morositat, corresponent a l'exercici 2018, Informe sobre les objeccions i omissions de fiscalització realitzades per la Intervenció General durant l'exercici 2018 a les diverses entitats que formen part del Sector públic de la Diputació de Barcelona, Informe sobre el compliment del Pla economicofinancer 2018-2019 en l'execució del pressupost de l'exercici 2018 i Informe sobre la capacitat de finançament dels exercicis 2016 i 2017 que ha de destinar-se a la reducció de l'endeutament net (exp. núm. 2019/0003165).
  00:37:16 2 Intervencions
1.16 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Capolat, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:37:57 1 Intervenció
1.17 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Castellgalí, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:37:57 Sense intervencions
1.18 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Vallbona d'Anoia, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:37:57 1 Intervenció
1.19 Dictamen pel qual es proposa aprovar la cessió gratuïta, a títol de propietat, per part de la Diputació de Barcelona a favor de l'Ajuntament de Sant Martí de Tous, d'un tram de la carretera BV-2202, pk 0+770 a 1+262, que discorre dins del TM de l'esmentat municipi (exp. núm. 2019/1022).
  00:38:25 2 Intervencions
1.20 Dictamen pel qual es proposa aprovar la cessió gratuïta, a títol de propietat, per part de la Diputació de Barcelona a favor de l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, d'un tram de la carretera BV-5202, pk 0+000 a 1+230, que discorre dins del TM de l'esmentat municipi (exp. núm. 2018/20740).
  00:38:54 2 Intervencions
1.21 Dictamen pel qual es proposa aprovar la cessió gratuïta, a títol de propietat, per part de la Diputació de Barcelona a favor de l'Ajuntament de Viladrau, d'un tram de l'antic traçat de la carretera BV-5251, comprès entre els punts quilomètrics 2+485 i 2+630 que, amb motiu de les obres de construcció del nou traçat de la mateixa carretera, ha perdut la condició funcional de carretera (exp. núm. 2018/16626).
  00:39:15 2 Intervencions
1.22 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'encàrrec de gestió i l'aprovació de l'addenda de pròrroga de l'encàrrec de gestió de l'Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya a la Diputació de Barcelona en l'àmbit de la disciplina de mercat per al 2019 (exp. núm. 2015/1593).
  00:39:37 2 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  00:40:05 1 Intervenció
2.1 Moció que presenta el Grup polític Ciutadans - Partido de la Ciudadania de la Diputació de Barcelona, de rebuig de la impunitat i l'indult als encausats pel cop a la democràcia a Catalunya dels mesos de setembre i octubre de 2017.
  00:40:09 5 Intervencions
2.2 Moció que presenta el Grup polític Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, per a garantir el Servei de Pediatria als Centres d'Atenció Primària.
  00:44:23 14 Intervencions
2.3 Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (20 de desembre de 2018 i 31 de gener de 2019).
  00:58:34 Sense intervencions
2.4 Precs
  00:58:39 12 Intervencions
2.5 Preguntes
  01:11:07 4 Intervencions