Sessió plenària ordinària Dijous 31 de gener de 2019

Durada: 01:43:34
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0 Inici
  00:10:36 1 Intervenció
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:11:13 Sense intervencions
1.1 Aprovació de les actes de la sessió extraordinària celebrada el dia 13 de desembre i de la sessió ordinària celebrada el dia 20 de desembre de 2018.
  00:11:16 Sense intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa incrementar les retribucions bàsiques i complementaries del personal funcionari, del personal directiu professional, del personal eventual i del personal laboral al servei de la Diputació de Barcelona, en un percentatge del 2,25 respecte a les retribucions percebudes amb efecte de 31 de desembre de 2018, d'acord amb el que disposa el Reial decret-llei 24/2018, de 21 de desembre, així com aprovar l'efecte retroactiu a l'1 de gener de 2019 (exp. núm. 2019/0001111).
  00:11:38 2 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa modificar parcialment els apartats tercer, quart i cinquè de la part dispositiva de l'acord del Ple adoptat en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015, parcialment modificat per acords plenaris en sessions ordinàries de 30 de juny de 2016, 20 de juliol de 2017 i 27 de setembre de 2018, en el sentit d'incrementar les retribucions dels membres electes de la corporació, tant exclusives com parcials, així com les quanties de les indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions del Ple i de les Comissions Informatives i de Seguiment, en el percentatge del 2,25, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2019 (exp. núm. 2019/0001008).
  00:12:22 6 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 1/2019 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2019 (exp. núm. 2019/0000845).
  00:14:07 2 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 1/2019 al Pressupost de l'Organisme de Gestió Tributària per a l'exercici 2019 (exp. núm. 2019/0000845).
  00:14:42 6 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Pla Anual de Control Financer 2019. (exp. núm. 2019/0000838).
  00:18:13 2 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament d'Òrrius, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:18:26 Sense intervencions
1.8 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:18:26 Sense intervencions
1.9 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació, la modificació i la revocació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Martí de Tous, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:18:26 6 Intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de l'acord del Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental, amb relació a revocar la delegació de les facultats de gestió i recaptació de diverses taxes de gestió de serveis per a animals domèstics de companyia.
  00:21:48 2 Intervencions
1.11 Donar compte del Decret de la Presidència, núm. 14517/18, de data 20 de desembre de 2018, en virtut del qual es declara l'emergència de les actuacions necessàries per pal·liar els desperfectes de l'esllavissada com a conseqüència de les pluges a la carretera BV-4024, al pk 6+900. TM Guardiola de Berguedà (exp. núm. 2018/19203).
  00:22:04 2 Intervencions
1.12 Donar compte del Decret de la Presidència, núm. 14515/18, de data 20 de desembre de 2018, en virtut del qual es declara l'emergència de les actuacions necessàries per pal·liar els desperfectes de l'esllavissada com a conseqüència de les pluges a la carretera BV-2242, al pk 3+850. TM Piera (exp. núm. 2018/17827).
  00:22:31 2 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  00:22:51 2 Intervencions
2.1 Moció que presenta el Grup Polític CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, en defensa dels menjadors escolars públics.
  00:23:05 18 Intervencions
2.2 Moció que presenta el Grup Polític Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, de suport a les mesures del Pacte d'Estat contra la Violència Masclista.
  00:47:08 20 Intervencions
2.3 Moció que el presenten els Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés i Entesa de la Diputació de Barcelona, per sol·licitar la millora de les condicions laborals del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.
  01:20:36 16 Intervencions
2.4 Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (29 de novembre de 2018).
  01:38:50 2 Intervencions
2.5 Precs
  01:39:05 6 Intervencions
2.6 Preguntes
  01:42:17 2 Intervencions