Sessió plenària ordinària Dijous 20 de desembre de 2018

Durada: 00:31:00
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:00:00 Sense intervencions
0 Inici
  00:01:08 1 Intervenció
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:01:24 Sense intervencions
1.1 Aprovació de l'Acta de la sessió ordinària celebrada en data 29 de novembre de 2018.
  00:01:26 Sense intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l'Acord de la MGNmc de la Diputació de Barcelona, de data 29 de novembre de 2018, subscrit entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i CGT, sobre l'establiment de la jornada general de treball del personal al servei de la Diputació de Barcelona. (Exp. núm. 2018/0020106).
  00:01:39 2 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l'Acord de la MGNmc de la Diputació de Barcelona, de data 29 de novembre de 2018, subscrit entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i CGT, sobre el règim retributiu durant la situació d'incapacitat temporal (nova redacció article 32 Acord de Condicions i correlatiu article 45 Conveni Col·lectiu). (Exp. núm. 2018/0020107).
  00:02:14 2 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l'Acord de la MGNmc de la Diputació de Barcelona, de data 29 de novembre de 2018, subscrit entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i CGT, sobre la normativa reguladora del complement de productivitat. (Exp. núm. 2018/0020103).
  00:02:48 2 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l'Acord de la MGNmc de la Diputació de Barcelona, de data 29 de novembre de 2018, subscrit entre la corporació i les seccions sindicals de CCOO i CGT, sobre complementació del sistema de millores socials de la Diputació de Barcelona. (Exp. núm. 2018/0020104).
  00:03:13 8 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l'Acord de la Comissió Negociadora, subscrit en data 13 de novembre de 2018, entre l'Institut del Teatre i les seccions sindicals UGT i CCOO, sobre la suspensió de les convocatòries i el reconeixement del dret a la percepció del complement de carrera (NT-nivell de transició) per al personal docent i de suport a la docència de l'Institut del Teatre. (Exp. núm. 2018/0020105)
  00:08:46 2 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de la selecció de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA. com a l'entitat financera amb la qual es formalitzarà l'acció concertada del Programa de Crèdit Local 2019-2020, aprovada per la Junta de Govern en sessió ordinària de data 29 de novembre de 2018 (exp. núm. 2018/11756).
  00:09:24 2 Intervencions
1.8 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat dels informes de control financer del sector públic de la Diputació de Barcelona, les seves entitats participades i altres perceptores de finançament, així com dels informes de control financer de subvencions, de l'informe de control posterior de l'activitat economicoadministrativa de la Diputació, així com dels informes tècnics d'avaluació i de seguiment del funcionament del registre de factures, realitzats durant l'any 2018 (Exp. núm. 2018/0003237).
  00:09:44 2 Intervencions
1.9 Dictamen pel qual es proposa aprovar les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona, on s'estableix el model de control adoptat a la Diputació de Barcelona i el seu sector públic (Exp. núm. 2018/0020002).
  00:10:07 2 Intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació i de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:10:31 Sense intervencions
1.11 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:10:31 Sense intervencions
1.12 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:10:31 Sense intervencions
1.13 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Santpedor, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:10:31 2 Intervencions
1.14 Dictamen pel qual es proposa, d'acord amb la proposta de la Junta de Govern de l'Organisme de Gestió Tributària, aprovar: d'una banda, la integració de la funció pública de l'Organisme de Gestió Tributària en la funció pública de la Diputació de Barcelona i, de l'altra, la ratificació de l'acord de la Mesa de Negociació de Matèries Comunes de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, de data 31 d'octubre de 2018, relatiu a les conseqüències sobre les condicions de treball del personal funcionari integrat (Valoració de Llocs de Treball, confecció de la primera RLT de l'ORGT, personal funcionari interí i altres procediments diversos) en el Procés d'Integració de la Funció Pública de l'Organisme de Gestió Tributària a la Funció Pública de la Diputació de Barcelona i afectacions específiques al personal laboral que continuarà vinculat orgànicament a l'ORGT
  00:10:57 12 Intervencions
1.15 Dictamen pel qual es proposa aprovar la Relació de Llocs de Treball de l'Organisme de Gestió Tributària i integrar-la en la Relació de Llocs de Treball de la Diputació de Barcelona, d'acord amb la proposta aprovada per la Junta de Govern de l'ORGT de data 5 de desembre de 2018 (exp. núm. 2018/20357).
  00:28:29 2 Intervencions
1.16 Dictamen pel qual es proposa estimar, parcialment, les al·legacions presentades per diversos ajuntaments, en relació amb el Pla Zonal de la Xarxa Local de Carreteres de la Diputació de Barcelona, així com tramitar-lo al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya als efectes de la seva aprovació definitiva, i tramitar-lo a la Direcció Territorial de Polítiques Ambientals de la Generalitat de Catalunya, als efectes de formular la seva declaració ambiental estratègica (exp. núm. 2015/2052).
  00:28:55 2 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  00:29:33 Sense intervencions
2.1 Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (8 de novembre de 2018).
  00:29:38 2 Intervencions
2.2 Precs
  00:29:50 Sense intervencions
2.3 Preguntes
  00:29:54 2 Intervencions