Sessió plenària Extraordinària Dijous 13 de desembre de 2018

Durada: 01:56:07
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0.- Inici
  00:19:25 1 Intervenció
1.1 Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment el Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici de 2019 integrat pels estats de despeses i d'ingressos i les bases d'execució, que s'aplicaran al pressupost de la pròpia Corporació i als seus organismes autònoms, així com les plantilles i les relacions de llocs de treball de la Diputació, dels seus organismes autònoms i de la societat mercantil XAL, i les taules retributives consolidades a partir de les resolucions i acords vigents a la Diputació de Barcelona
  00:21:02 18 Intervencions
Inicio de la sesión Inici
  00:34:52 Sense intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de 2019.
  01:54:10 2 Intervencions