Sessió plenària ordinària Dijous 29 de novembre de 2018

Durada: 01:45:42
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0 Inici
  00:10:25 1 Intervenció
0.0 Manifest unitari Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència envers les Dones.
  00:10:59 2 Intervencions
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:16:21 Sense intervencions
1.1 Aprovació de l'Acta de la sessió ordinària celebrada en data 25 d'octubre de 2018.
  00:16:23 Sense intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència núm. 11043/2018, de 26 d'octubre, que nomena l'Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell diputat adjunt d'Esports, amb efectes d'1 de novembre de 2018, i com a conseqüència modifica el Decret núm. 6776/2018 sobre nomenaments de diputats i diputades i el de l'aprovació de la Refosa 1/2018, núm. 7048, modificat parcialment pel núm. 9069/2018. (Exp. núm. 2018/11364).
  00:16:36 2 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència núm. 11303/18, de 31 d'octubre, pel qual s'acorda modificar parcialment el Decret de la Presidència núm. 6777/18, de 3 de juliol, parcialment modificat pels Decrets de la Presidència 7562/18, de 20 de juliol, i 9124/18, de 14 de setembre, referent al règim de dedicacions exclusives i parcials dels membres electes de la Diputació de Barcelona, en el sentit d'acordar que l'Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell exercirà el càrrec de diputat adjunt d'Esports amb caràcter de dedicació parcial, al 75%, amb efectes de l'1 de novembre de 2018. (Exp. núm. 2018/11365).
  00:17:16 2 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de la modificació de la composició de les Comissions Informatives i de Seguiment de Cultura, Educació i Esports, d'Atenció a les Persones, de Territori i Sostenibilitat i de Desenvolupament Econòmic Local, com a conseqüència de la comunicació dels Grups Polítics de CIU i ENTESA i de la composició definitiva de les diferents Comissions Informatives i de Seguiment, de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió Especial de Caràcter Informatiu i de Seguiment de la Xarxa Audiovisual Local (XAL) (Exp. núm. 2018/11357).
  00:17:55 2 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa la ratificació de la modificació dels Estatuts del Consorci per al Tractament dels Residus Sòlids Urbans del Maresme i la desadscripció d'aquest Consorci del sector públic de la Diputació de Barcelona. (Exp. núm. 2018/17440).
  00:18:25 10 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de l'informe de l'estat d'execució dels pressupostos de la corporació i de les entitats que formen part del seu sector públic i de l'informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera de les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona referits al tercer trimestre de 2018. (Exp. núm. 2018/0008621)
  00:22:49 10 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa aprovar la dissolució de l'organisme autònom local Fundació Pública Casa de Caritat, i la successió de la Diputació de Barcelona en tots els seus béns, drets i obligacions. (Exp. núm. 2018/16709)
  00:27:30 4 Intervencions
1.8 Dictamen pel qual es proposa l'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança General de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic.
  00:29:54 2 Intervencions
1.9 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament d'Aiguafreda, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:30:25 Sense intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Bagà, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de diverses taxes.
  00:30:25 Sense intervencions
1.11 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Capellades, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
  00:30:25 Sense intervencions
1.12 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada per la Comissió Gestora de la Mancomunitat Intermunicipal de Martorelles i Santa Maria de Martorelles, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de determinats tributs i ingressos de dret públic locals.
  00:30:25 Sense intervencions
1.14 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Premià de Dalt, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:30:25 Sense intervencions
1.15 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:30:25 Sense intervencions
1.16 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de multes imposades per accions o omissions contràries als preceptes de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària.
  00:30:25 Sense intervencions
1.17 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Vacarisses, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:30:25 8 Intervencions
1.13 Dictamen pel qual es proposa restar assabentat de l'acord del Ple de l'Ajuntament de Martorelles, pel qual es revoca la delegació en la Diputació de Barcelona, de la Taxa Cementiri municipal.
  00:35:33 2 Intervencions
1.18 Dictamen pel qual es proposa aprovar el traspàs de titularitat, a favor de l'Ajuntament del Masnou, del tram de la carretera BV-5026 entre els punts quilomètrics 0+000 i 0+085. (Exp. Núm. 2018/9918)
  00:35:47 2 Intervencions
1.19 Dictamen pel qual es proposa aprovar la quarta i darrera Addenda al conveni de cessió d'ús de l'immoble Museu Romàntic Can Papiol. (Exp. núm. 2018/16413)
  00:36:26 2 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  00:36:49 2 Intervencions
2.1 Moció que presenten els Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés i Entesa de la Diputació de Barcelona, pel compliment de la legislació en memòria i reparació històrica i per la retirada del monument franquista ubicat a la Muntanya de Montserrat.
  00:37:01 14 Intervencions
2.2 Moció que presenta el Grup Polític CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, per deixar de donar subvencions a la Fundació Pro Vida.
  00:53:15 26 Intervencions
2.3 Moció que presenta el Grup Polític Entesa de la Diputació de Barcelona, per a l'atorgament d'ajudes extraordinàries als municipis afectats pels aiguats del 15 de novembre i per a la inversió en manteniment de les infraestructures de mobilitat al territori.
  01:19:06 20 Intervencions
2.4 Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (11 i 25 d'octubre de 2018).
  01:40:13 Sense intervencions
2.5 Precs
  01:40:22 6 Intervencions
2.6 Preguntes
  01:42:45 4 Intervencions