Sessió plenària ordinària Dijous 25 d'octubre de 2018

Durada: 02:22:04
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0.0 Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l'Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell, del partit polític Convergència i Unió, per la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès, en substitució de l'Excm. Sr. Pere Regull i Riba.
  00:11:50 2 Intervencions
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:13:32 Sense intervencions
1.1 Aprovació de l'Acta de la sessió ordinària celebrada en data 27 de setembre de 2018.
  00:13:34 Sense intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret 9069/18, de 13 de setembre, pel qual es deixa sense efecte el nomenament de l'Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba com a diputat delegat de Turisme i es nomena i es delegen les facultats en l'àmbit de Turisme a l'Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez amb efectes del 17 de setembre de 2018. (exp. núm. 2018/11364).
  00:13:47 2 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret 9124/18, de 14 de setembre, pel qual s'acorda que l'Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez exercirà el càrrec de diputat delegat de Turisme amb caràcter de dedicació exclusiva, amb efectes del 17 de setembre de 2018. (exp. núm. 2018/11365).
  00:14:19 2 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa ratificar íntegrament la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, aprovada per l'Assemblea General del Consorci, en sessió de data 4 de juliol de 2018. (exp. núm. 2018/16467).
  00:14:37 6 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa aprovar inicialment el Reglament de les relacions electròniques en el marc dels procediments administratius en l'àmbit de Recursos Humans de la Diputació de Barcelona, i sotmetre l'expedient al tràmit d'informació pública, prèvia la inserció dels corresponents anuncis, per un termini de 30 dies hàbils, durant el qual podran presentar-se al·legacions, reclamacions i suggeriments, així com aprovar definitivament el mateix en el cas que durant el termini d'informació pública no es presentessin cap tipus de reclamacions, al·legacions o suggeriments. (exp. núm. 2018/16458).
  00:16:48 8 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 15/2018 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2018. (exp. núm. 2018/16208).
  00:20:08 12 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals, taxes i preus públics de la Diputació de Barcelona que regiran a partir de l'exercici 2019
  00:32:03 8 Intervencions
Inicio de la sesión Inici
  00:33:41 1 Intervenció
1.8 Donar compte del Decret de la Presidència, núm. 9572/18, de data 26 de setembre de 2018, en virtut del qual es declara l'emergència de les actuacions necessàries per pal·liar els desperfectes a causa de l'esllavissada de talús com a conseqüència de pluges ocorregudes els dies 5 i 6 de setembre a la carretera B-224z, entre els pk 16+780 i 16+980. TM Masquefa (exp. Núm. 2018/14476).
  00:39:48 2 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  00:40:38 Sense intervencions
2.1 Moció que presenten els Grups Polítics CUP - Poble Actiu i Entesa de la Diputació de Barcelona, en suport a les persones afectades per l'estafa d'iDental.
  00:40:46 26 Intervencions
2.2 Moció que presenten els Grups Polítics Entesa i Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, per instar el Departament d'Ensenyament a aturar els treballs d'elaboració i aprovació del Decret de menjadors escolars.
  01:00:49 18 Intervencions
2.3 Moció que presenten els Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés i Entesa de la Diputació de Barcelona, per accedir als habitatges amb preus de lloguer justos i estables.
  01:24:57 18 Intervencions
2.4 Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (27 de setembre de 2018).
  01:55:38 4 Intervencions
2.5 Precs
  02:00:06 5 Intervencions
2.6 Preguntes
  02:11:53 7 Intervencions