Sessió plenària ordinària Dijous 27 de setembre de 2018

Durada: 00:00:00
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:01:35 Sense intervencions
0 Inici
  00:11:35 1 Intervenció
0.0 Declaració Institucional de la Diputació de Barcelona en memòria de les víctimes dels atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils, per la pau, la democràcia i contra el terrorisme.
  00:14:05 Sense intervencions
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:18:11 Sense intervencions
1.1 Aprovació de l'Acta de la sessió ordinària celebrada en data 19 de juliol de 2018.
  00:18:14 Sense intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa prendre en consideració la renúncia al càrrec de diputat de l'Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba, com a diputat d'aquesta Corporació, com a conseqüència del seu nomenament i presa de possessió com a Delegat Territorial del Govern de la Generalitat al Penedès, així com sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi a expedir la credencial del segon suplent de la llista electoral de la Federació de CiU, de la Junta Electoral de Zona de Vilafranca del Penedès, de l'Il·lm. Sr. Pere Pons i Vendrell.
  00:18:36 2 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret de la Presidència núm. 7562/18, de 20 de juliol de 2018, de modificació parcial del Decret de la Presidència núm. 6777/18, de 3 de juliol, referent al règim de dedicacions exclusives i parcials dels membres electes de la Diputació de Barcelona, en el sentit d'acordar la dedicació exclusiva de les diputades Sra. Laia Sabater i Díaz i Il·lma. Sra. Rosa Funtané i Vilà i deixar sense efecte la dedicació exclusiva del diputat Il·lm. Sr. Pere Regull i Riba.
  00:19:10 2 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l'Acord de la Mesa General de Negociació de matèries comunes de la Diputació de Barcelona, subscrit en data 18 de juliol de 2018, sobre la modificació parcial de l'apartat Sisè, punt II, de l'Acord sobre personal interí de la Diputació de Barcelona: Pla d'Estabilitat, aprovat per Acord del Ple corporatiu de 28 de juliol de 2016 (actualitzat per Acord del Ple de 22 de febrer de 2018).
  00:19:39 2 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa incrementar les retribucions bàsiques i complementaries del personal funcionari de carrera, del personal directiu professional, del personal eventual i del personal laboral al servei de la Diputació de Barcelona, en un percentatge de l'1,5 per al període comprès entre l'1 de gener i el 30 de juny de 2018, i de l'1,75 per al període comprés entre l'1 de juliol i el 31 de desembre de 2018, respecte a les retribucions percebudes amb efecte de 31 de desembre de 2017, d'acord amb el que disposa la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018, així com aprovar l'efecte retroactiu a l'1 de gener de 2018.
  00:20:05 2 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa modificar parcialment els apartats tercer, quart i cinquè de la part dispositiva de l'acord del Ple adoptat en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015, parcialment modificat per acords plenaris en sessions ordinàries de 30 de juny de 2016 i 20 de juliol de 2017, en el sentit d'incrementar les retribucions dels membres electes de la corporació, tant exclusives com parcials, així com les quanties de les indemnitzacions per assistència efectiva a les sessions del Ple i de les Comissions Informatives i de Seguiment, en el percentatge de l'1,5, per al període comprès entre l'1 de gener i el 30 de juny de 2018, i de l'1,75 per al període comprès entre l'1 de juliol de 2018 i fins el 31 de desembre de 2018, amb efectes retroactius des de l'1 de gener de 2018.
  00:20:57 7 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 13/2018 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2018.
  00:22:15 18 Intervencions
1.8 Dictamen pel qual es proposa aprovar el Compte general de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2017.
  00:36:48 7 Intervencions
1.9 Dictamen pel qual proposa donar-se per assabentat de l'informe de l'estat d'execució dels pressupostos de la corporació i de les entitats que formen part del seu sector públic i de l'Informe d'avaluació del compliment de l'objectiu d'Estabilitat Pressupostària i sostenibilitat financera de les entitats del Sector Públic Diputació de Barcelona referits al segon trimestre de 2018.
  00:38:51 10 Intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa l'aprovació d'un increment d'un 1,5 per cent amb efectes de l'1 de gener de 2018, i un increment addicional d'un 0,25 per cent amb efectes de l'1 de juliol de 2018, de les retribucions del personal funcionari, laboral i directiu professional de l'ORGT, en els termes previstos a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2018 i l'Acord del Consell de Ministres de 13 de juliol de 2018.
  00:49:58 2 Intervencions
1.11 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Balenyà, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals, la revocació de la delegació de les fiances urbanístiques i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:50:34 1 Intervenció
1.12 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació, la revocació i l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de La Llagosta, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:50:42 Sense intervencions
1.13 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:50:44 Sense intervencions
1.14 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:50:44 Sense intervencions
1.15 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:50:45 1 Intervenció
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  00:51:23 Sense intervencions
2.1 Moció que presenta el Grup Polític Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, sobre la universalització de l'educació de 0 a 3 anys.
  00:51:31 20 Intervencions
2.2 Moció que presenten els Grups Polítics Entesa, Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal i Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, de suport als actes del 80è aniversari del comiat a les Brigades Internacionals.
  01:16:48 16 Intervencions
2.3 Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees.
  01:33:38 1 Intervenció
2.4 Precs
  01:33:48 3 Intervencions
2.5 Preguntes
  01:34:39 5 Intervencions