Sessió plenària ordinària Dijous 19 de juliol de 2018

Durada: 00:00:00
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0 Inici
  00:09:11 1 Intervenció
0.0 Presa de possessió del càrrec de diputat provincial de l'Il·lm. Sr. Miquel Sàmper i Rodriguez, del partit polític Convergència i Unió, per la Junta Electoral de Zona de Terrassa, en substitució de l'Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès.
  00:09:30 3 Intervencions
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:11:06 Sense intervencions
1.1 Aprovació de les actes de les sessions extraordinàries celebrades en dates 25 de juny, 28 de juny i 3 de juliol i de la sessió ordinària celebrada en data 28 de juny de 2018.
  00:11:10 Sense intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa formalitzar l'adhesió de la Diputació de Barcelona a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que se celebrarà a Catalunya entre els dies 16 i 22 de setembre de 2018.
  00:11:44 2 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret 6775/18, de 2 de juliol, pel qual s'acorda prendre en consideració la pèrdua de la condició de diputada de la Diputació de Barcelona de l'Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès, i sol·licitar a la Junta Electoral Central que lliuri la credencial del primer suplent a diputat de la Diputació de Barcelona, corresponent a la llista electoral de la Federació Convergència i Unió (CIU), de la Junta Electoral de Terrassa, Sr. Miquel Sàmper i Rodríguez.
  00:12:11 2 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret 6776/18, de 3 de juliol, de nomenament de les presidències delegades d'Àrea, Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes, Comissió Especial de caràcter informatiu XAL, del Diputat Delegat d'Hisenda, Recursos Humans, Processos i Societat de la Informació, del Diputat Delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat de Barcelona, dels diputats/des delegats/des i dels diputats/des adjunts/es, així com la delegació de l'exercici de les competències conferides per la Presidència.
  00:12:42 2 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat del Decret 6777/18, de 3 de juliol, de nomenament dels membres electes que exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial segons les quanties aprovades per acord del Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió extraordinària de 29 de juliol de 2015, i modificat parcialment en sessions ordinàries de 30 de juny de 2016 i 20 de juliol de 2017.
  00:13:10 2 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la composició de les Comissions Informatives i de Seguiment, de la Comissió Especial de Comptes i de la Comissió especial de caràcter informatiu i de seguiment de la XAL, SL.
  00:13:33 2 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa l'aprovació inicial de la plantilla i l'aprovació de la relació de llocs de treball de la Diputació de Barcelona, així com crear els llocs de treball base i les categories de tècnic/a auxiliar d'atenció a la dependència i tècnic/a auxiliar de farmàcia, i declarar a extingir els llocs de treball base i categories d'auxiliar geriatria, d'auxiliar educador/a i d'auxiliar de farmàcia.
  00:13:47 6 Intervencions
1.8 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 11/2018 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2018.
  00:15:35 12 Intervencions
1.9 Dictamen pel qual es proposa aprovar la convocatòria i el Plec de Bases per a seleccionar l'entitat financera amb la qual es formalitzarà l'acció concertada del Programa de Crèdit Local 2019-2020.
  00:22:23 6 Intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost 2018 del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona.
  00:25:18 2 Intervencions
1.11 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Martorelles, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:25:46 1 Intervenció
1.12 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de La Quar, a favor de la Diputació de Barcelona de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:26:00 1 Intervenció
1.13 Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona.
  00:26:26 4 Intervencions
1.14 Dictamen pel qual es proposa cedir a l'Ajuntament de Calldetenes el tram de l'antic traçat de la carretera N-141d comprès entre els punts quilomètrics 2+661 i 2+848, que, amb motiu de les obres de construcció de la variant de Calldetenes, ha perdut la condició funcional de carretera.
  00:27:11 2 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  00:27:41 Sense intervencions
2.1 Moció que presenta el Grup Polític Entesa de la Diputació de Barcelona, per a la resolució dels procediments de reclamació de l'Agència Tributària, pel pagament de l'IVA cultural i audiovisual.
  00:27:46 32 Intervencions
2.2 Moció que presenta el Grup Polític Ciutadans - Partido de la Ciudadania de la Diputació de Barcelona, sobre el respecte i la neutralitat institucional en els edificis públics, els espais públic i el mobiliari urbà.
  00:54:20 20 Intervencions
2.3 Moció que presenta el Grup Polític CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, per a l'aplicació del reglament de bones pràctiques per a la contractació d'artistes.
  01:14:41 2 Intervencions
2.4 Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (14 de juny).
  01:15:23 2 Intervencions
2.5 Precs
  01:15:42 2 Intervencions
2.6 Preguntes
  01:16:02 14 Intervencions