Sessió plenària Extraordinària dimarts 3 de juliol de 2018

Durada: 00:00:00
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:02:44 1 Intervenció
1 Dictamen de la Presidència pel qual es proposa donar-se per assabentat del decret de la Presidència número 6737/2018, de data 28 de juny, referent al nomenament dels membres de la Junta de Govern, delegació de l'exercici de competències, genèriques i específiques,  de la Presidència en favor d'aquest òrgan col·legiat i periodicitat de les sessions ordinàries
  00:10:30 2 Intervencions
2 Dictamen de la Presidència pel qual es proposa donar-se per assabentat del decret de la Presidència número 6738/2018, de data 28 de juny, referent al nomenament dels vicepresidents/es.
  00:11:00 2 Intervencions
3 Dictamen de la Presidència pel qual es proposa donar-se per assabentat del decret de la Presidència número 6713/2018, de data 28 de juny, referent al nomenament i funcionament de la Comissió Executiva.
  00:11:15 2 Intervencions
4 Dictamen de la Presidència pel qual es proposa donar-se per assabentat de la composició dels 7 grups polítics que constitueixen la Diputació de Barcelona, així com de la Junta de Portaveus i del fet que l'Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges queda en la situació jurídica de diputat no adscrit.
  00:11:31 2 Intervencions
5 Dictamen de la Presidència sobre la creació de 5 àrees executives
  00:11:46 2 Intervencions
6 Dictamen de la Presidència pel qual es proposen els representants de la Diputació de Barcelona en els organismes autònoms, consorcis, fundacions i associacions que constitueixen el sector públic de la Diputació de Barcelona i altres ens en què estigui representada.
  00:12:31 2 Intervencions
7 Dictamen de la Presidència pel qual es proposa que el lloc de treball inclòs en la plantilla de personal directiu professional, denominat director/a del Gabinet de la Presidència, pugui ser cobert, excepcionalment i motivadament, per personal que no tingui la condició de funcionari de carrera.
  00:13:09 2 Intervencions