Sessió plenària ordinària Dijous 28 de juny de 2018

Durada: 00:00:00
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenosInicio de la sesión Inici
  00:07:02 Sense intervencions
0 Inici
  00:14:54 1 Intervenció
0.0 Declaració Institucional, Dia per l'Alliberament de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals.
  00:15:21 Sense intervencions
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:19:12 Sense intervencions
1.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada en data 31 de maig de 2018.
  00:19:13 Sense intervencions
1.2 Dictamen de la Presidència, pel qual es proposa prendre en consideració la renúncia de l'Il·lm. Sr. Juan José Puigcorbé i Benaiges com a diputat d'aquesta Corporació, així com sol·licitar a la Junta Electoral Central que procedeixi a expedir la credencial del primer suplent de la llista electoral del Grup Polític ?Acord Municipal', de la JEZ de Barcelona, senyora TRINI CAPDEVILA i BURNIOL
  00:20:10 1 Intervenció
1.3 Dictamen pel qual es proposa donar compte de la modificació del Pla de Mandat 2016-2019.
  00:20:17 9 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 10/2018 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2018.
  00:38:45 6 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa aprovar la rectificació de l'Inventari General Consolidat de la Corporació a 31 de desembre de 2017.
  00:40:39 2 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de les Instruccions de control intern de la Diputació de Barcelona on s'estableix el model de control adoptat a la Diputació de Barcelona i el seu sector públic.
  00:41:05 2 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de les Bases d'Execució del Pressupost 2018 del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona i del Consorci del Patrimoni de Sitges.
  00:41:33 6 Intervencions
1.8 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Callús, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:42:35 1 Intervenció
1.9 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Cardona, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:42:42 Sense intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de La Garriga, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:42:43 Sense intervencions
1.11 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Navarcles, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:42:44 5 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  00:43:43 Sense intervencions
2.1 Acord dels portaveus dels Grups Polítics Entesa, Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés, Ciutadans - Partido de la Ciudadania i CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, d'adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració del Fons Català de Cooperació ?El món local català davant la realitat del refugi a l'Estat Espanyol'.
  00:43:49 2 Intervencions
2.2 Moció que presenta el Grup Polític CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, sobre ?L'amiant, un problema de salut pública?.
  00:53:25 20 Intervencions
2.3 Moció que presenta el Grup Polític Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés i consignada pels Grups Polítics Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, Entesa, Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, Partit Popular i CUP-Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, per demanar la publicació de l'obra íntegra de Maria Aurèlia Capmany.
  01:14:19 6 Intervencions
2.4 Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (10 i 31 de maig).
  01:25:04 1 Intervenció
2.5 Precs
  01:25:16 5 Intervencions
2.6 Preguntes
  01:31:53 6 Intervencions