Sessió plenària Extraordinària Dijous 28 de juny de 2018

Durada: 00:00:00
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0 Inici
  00:00:19 Sense intervencions
1 Elecció, nomenament i presa de possessió del nou/va President/a de la Diputació de Barcelona de conformitat amb el que disposa l'article 207.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, i l'article 60 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
  00:00:19 40 Intervencions
Inicio de la sesión Inici
  00:21:45 Sense intervencions