Sessió plenària ordinària Dijous 26 d'abril de 2018

Durada: 00:00:00
Portada de la institución
Este video ha sido importado en ActaDigital, no se ha realizado con el sistema ActaDigital de retransmisión y grabación de plenos0 Inici
  00:00:07 1 Intervenció
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:01:30 Sense intervencions
1.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada en data 22 de març de 2018.
  00:01:46 Sense intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pla econòmic i financer per a l'exercici 2018-2019 del sector públic de la Diputació de Barcelona, derivat de l'incompliment de la regla de la despesa corresponent a la liquidació del Pressupost de l'exercici 2017.
  00:02:14 22 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 6/2018 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2018.
  00:17:27 14 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament d'Avinyó, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:27:00 1 Intervenció
1.5 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la revocació, la modificació i l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:27:11 Sense intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Monistrol de Calders, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de la Taxa per prestació del serveis de cementiri.
  00:27:12 Sense intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació, de la revocació i de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:27:13 Sense intervencions
1.8 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Parets del Vallès, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:27:14 Sense intervencions
1.9 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Pineda de Mar, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:27:15 Sense intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:27:16 Sense intervencions
1.11 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic municipals.
  00:27:16 Sense intervencions
1.12 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:27:17 Sense intervencions
1.13 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i alhora confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:27:18 9 Intervencions
1.14 Dictamen pel qual es proposa aprovar l'adhesió de la Diputació de Barcelona a la Declaració de Castellar del Vallès "Per un cicle sostenible dels aliments. Del Malbaratament a l'Aprofitament", aprovada per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, en la 18ª Assemblea General celebrada l'1 de març de 2018.
  00:34:29 6 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  00:36:42 Sense intervencions
2.1 Moció que presenten els Grups Polítics Esquerra Republicana de Catalunya - Acord Municipal, Convergència i Unió i CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, per l'alliberament dels presos polítics, el retorn dels exiliats i la denúncia de la deriva antidemocràtica i autoritària de l'estat espanyol.
  00:36:48 26 Intervencions
2.2 Moció que presenta el Grup Polític Entesa de la Diputació de Barcelona, de suport a l'ONG Proactiva Open Arms.
  01:26:07 18 Intervencions
2.3 Moció que presenta el Grup Polític Entesa de la Diputació de Barcelona, de suport al dret a morir dignament.
  01:46:08 14 Intervencions
2.4 Moció que presenta el Grup Polític Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, per a la recuperació de les activitats gratuïtes als casals de gent gran.
  02:03:23 16 Intervencions
2.5 Moció que presenta el Grup Polític Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés de la Diputació de Barcelona, sobre el pressupost compromès pel Govern d'Espanya per al desenvolupament de les mesures previstes en el Pacte d'Estat contra la violència masclista.
  02:20:52 18 Intervencions
2.6 Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (sessió de data 22 de febrer i 22 de març).
  02:48:07 8 Intervencions
2.7 Precs
  02:53:11 10 Intervencions
2.8 Preguntes
  03:08:42 10 Intervencions