Sessió plenària ordinària Dijous 22 de març de 2018

Durada: 02:36:57
Portada de la institución0 Inici
  00:03:59 1 Intervenció
1 PART RESOLUTIVA DE LA SESSIÓ
  00:04:39 Sense intervencions
1.1 Aprovació de l'acta de la sessió ordinària celebrada en data 22 de febrer de 2018.
  00:04:40 Sense intervencions
1.2 Dictamen pel qual es proposa donar-se per assabentat de la modificació de la composició de la Comissió Informativa i de Seguiment de Cultura, Educació i Esports, com a conseqüència de la comunicació efectuada pel Grup polític de la CUP-PA i actualització de la composició de les Comissions de la Corporació.
  00:04:59 2 Intervencions
1.3 Dictamen pel qual es proposa aprovar el Codi de Conducta dels càrrecs electes i del personal directiu professional de la Diputació de Barcelona.
  00:05:23 6 Intervencions
1.4 Dictamen pel qual es proposa l'aprovació definitiva de l'Acord, amb els corresponents annexes, adoptat en el sí de la Mesa General de Negociació en data 22 de setembre de 2017 sobre l'aprovació del Protocol per a la prevenció, detecció, identificació i actuació de l'assetjament sexual, per raó de sexe i per identitat i orientació sexual, de la Diputació de Barcelona.
  00:09:36 2 Intervencions
1.5 Dictamen pel qual es proposa l'aprovació de la modificació de la plantilla i la relació de llocs de treball Institut del Teatre en execució de l'acord adoptat per la Junta de Govern de l'Organisme Autònom el 24 de gener de 2018.
  00:10:28 2 Intervencions
1.6 Dictamen pel qual es proposa aprovar el Pla 'Operacions de tresoreria per a Consells Comarcals 2018'.
  00:11:02 12 Intervencions
1.7 Dictamen pel qual es proposa aprovar la modificació de crèdit 4/2018 al Pressupost General de la Diputació de Barcelona per a l'exercici 2018, i donar-se per assabentat de l'avaluació del compliment de l'objectiu d'estabilitat pressupostària, en compliment d'allò que disposa l'article 16.2 del RD 1463/2007, de 2 de novembre.
  00:22:44 4 Intervencions
1.8 Dictamen per donar compte del Decret de la Presidència que resol aprovar la liquidació del Pressupost General de la Diputació de Barcelona de l'exercici 2017.
  00:24:59 12 Intervencions
1.9 Dictamen que proposa donar-se per assabentat del Pla Anual de Control Financer 2018.
  00:37:00 Sense intervencions
1.10 Dictamen pel qual es proposa la ratificació de l'acord de la MNMC de l'ORGT relatiu a la modificació de les condicions horàries referides a l'obligada presència i flexibilitat horària per a tot el personal de l'ORGT.
  00:37:09 16 Intervencions
1.11 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Munt, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de la Taxa per la prestació de serveis en cementiris locals i altres serveis fúnebres de caràcter local.
  00:56:12 Sense intervencions
1.12 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de l'ampliació i la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Sant Pol de Mar, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió i recaptació de tributs i determinats ingressos de dret públic municipals i, alhora, confirmació i clarificació de l'abast d'anteriors acords de delegació.
  00:56:12 Sense intervencions
1.13 Dictamen pel qual es proposa l'acceptació de la modificació de la delegació acordada pel Ple de l'Ajuntament de Tiana, a favor de la Diputació de Barcelona, de les funcions de gestió de la Taxa de cementiri municipal.
  00:56:12 2 Intervencions
1.14 Dictamen pel qual es proposa aprovar i convalidar la pròrroga del conveni subscrit amb l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, l'Ajuntament de Montcada i Reixac i el Consorci per a la Defensa del Conca del Riu Besòs, per a la gestió, el manteniment i la conservació del Parc Fluvial del Besòs, per un període de dos anys , amb efectes des del 15 de febrer de 2018 al 14 de febrer de 2020.
  00:56:55 2 Intervencions
2 PART REFERENT AL SEGUIMENT I CONTROL DE LA GESTIÓ CORPORATIVA. (Article 46.2 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local).
  00:57:30 Sense intervencions
2.1 Moció que presenta el Grup Polític CUP - Poble Actiu de la Diputació de Barcelona, per a la reducció i millora en la recollida selectiva dels residus dels mercats setmanals de venda no sedentària.
  00:57:36 18 Intervencions
2.2 Moció que presenta el Grup Polític Entesa de la Diputació de Barcelona, sobre aigües Ter – Llobregat.
  01:13:07 18 Intervencions
2.3 Moció que presenten els Grups Polítics Partit dels Socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés i Entesa de la Diputació de Barcelona, de suport a la implementació de la la renda garantida de ciutadania.
  01:32:22 22 Intervencions
2.4 Donar compte de les resolucions dictades per la presidència de la Corporació i per les presidències delegades de les diferents Àrees, així com dels acords adoptats per la Junta de Govern (sessió de data 8 de febrer).
  02:05:57 6 Intervencions
2.5 Precs
  02:11:37 10 Intervencions
2.6 Preguntes
  02:24:05 6 Intervencions